Essays about: "Planting"

Showing result 1 - 5 of 339 essays containing the word Planting.

 1. 1. Remote Sensing Based Pre-Season Yellow Rust Early Warning in Oromia, Ethiopia

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Chinatsu Endo; [2021]
  Keywords : yellow rust; modeling; prediction; early warning; remote sensing; geography; geographical information systems; GIS; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Yellow rust (Puccinia striiformis f. sp. Tritici) is a crop disease caused by a fungus that regularly infects wheat and causes yield loss in Ethiopia. The disease has a significant impact on the country’s crop production, food security, health, and socioeconomic well-being. READ MORE

 2. 2. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Torben Svensson; [2021]
  Keywords : Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Abstract : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. READ MORE

 3. 3. The Price of a Green Consciousness : Social impacts of carbon forestry projects

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Jasmine Brown; [2021]
  Keywords : Climate compensation; Sustainable development; Tree planting; Uganda; Mozambique;

  Abstract : Scholars and civil society organizations have over the last decade referred to large-scale carbon sequestration TPPs as "carbon colonialism" (Carmody and Taylor, 2016) as well as a "development by dispossession" dressed in new clothing behind words such as climate change mitigation and development (Kröger, 2012). Concerns have been raised that the trade-offs from the implementation of industrial tree plantations (ITPs) may result in conflicting effects on countries' overall development (The Oakland Institute, 2019; Osborne, 2015; Nel & Hill, 2013). READ MORE

 4. 4. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elias Stålnacke; [2021]
  Keywords : gestaltning; växtgestaltning; naturlik; plantering; perenner; park; Österplan; Uppsala;

  Abstract : Landskapet i städer idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med naturen utanför. Ökad täthet i det urbana landskapet innebär nya utmaningar för plantering inne i städer. Under åren har den miljön förändrats drastiskt och en allt större markyta har hårdgjorts. READ MORE

 5. 5. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE