Essays about: "Political environment affect management"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Political environment affect management.

 1. 1. The Role of the Manager in an Agile Organization : A Case Study at Scania AB

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Andy Hanna; Ninos Bethzazi; [2018]
  Keywords : Agile manager; Agile leadership; Manager role; Managerial work activities; Managerial challenges; Agile methods; Agil chef; Agilt ledarskap; Chefsrollen; Chefens arbetsuppgifter; Chefsutmaningar; Agila metoder;

  Abstract : As the world of business changes at a pace higher than ever before, there is an increased need for organizations to rapidly adapt and respond to these internal and external changes, whether they are technological, political, social or environmental. In management, agility is a term frequently used today in response to this new business environment, which often includes the use of agile methodologies for product development. READ MORE

 2. 2. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktor Mattsson; [2016]
  Keywords : djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Abstract : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. READ MORE

 3. 3. Water and wastewater in Bangladesh, current status and a design of a decentralized solution

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Ayesha Sharmin; [2016]
  Keywords : sanitation; developing countries; wastewater; decentralization; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Wastewater treatment in developing countries is a major concern and solution has become challenging for various unfavorable conditions. Inadequate education and low economic perspective are causing difficulties in implementing advanced treatment methods. READ MORE

 4. 4. Planering med barns perspektiv : en studie om barn och ungas roll som medborgare och aktörer i spelet om stadens framtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Madsen; [2015]
  Keywords : barn; ungdom; barnkonventionen; barns perspektiv; barnperspektiv; medverkan; delaktighet; inflytande; samhällsplanering;

  Abstract : Det finns idag lagar och internationella rekommendationer som förespråkar barn och ungas rättighet och möjlighet till reellt inflytande i processer som rör dess fysiska miljö. Detta examensarbete syftar till att skapa en större förståelse för vilka förutsättningar dagens kommunala fysiska planeringsprocesser står inför i frågan om barn och ungas möjlighet till medverkan och inflytande. READ MORE

 5. 5. Ballast Water Management Legal Approaches

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Li Ohlsson; [2012]
  Keywords : Ballast water; Environmental Law; Law and Political Science;

  Abstract : Spridningen av främmande invasiva arter i den marina miljön genom barlastvatten och andra bärare har blivit fastställt som ett av de fyra största hoten mot världshaven, men trots detta har problemet blivit lite uppmärksammat av allmänheten. Under de senaste decennierna har spektakulära fall av invasioner, såsom t.ex. READ MORE