Essays about: "Produktion av dricksvatten"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Produktion av dricksvatten.

 1. 1. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Siddharth Selvarajan; [2021]
  Keywords : Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Abstract : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. READ MORE

 2. 2. Strategic Assessment of Drinking Water Production Systems Environmental impacts from a Life cycle perspective : A case study of Norrvatten future drinking water production alternatives

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Rahul Aggarwal; [2020]
  Keywords : Life cycle assessment LCA ; Drinking water treatment; Environmental impacts; Sustainability; Global warming; Nanofiltration; Conventional water treatment; Ultrafiltration; Expansion alternatives; Water Quality; Water treatment plant; Environmental optimization; Drinking water quality;

  Abstract : Climate change is a global challenge that requires proactive action from municipalities, companies, and other organizations to prioritize sustainability in their daily operations. In the past few decades, life cycle assessment (LCA) approach has been successfully applied for environmental assessments in the drinking water sector. READ MORE

 3. 3. Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk : En kvalitativ intervjustudie med fokus på en uthållig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Anna Fritz; [2010]
  Keywords : småskaligt lantbruk; ekologiskt lantbruk; ekosystemtjänster; uthållig livsmedelsproduktion; försörjning på småskaligt ekologiskt lantbruk;

  Abstract : Idag kännetecknas det svenska jordbruket framför allt av storskaliga, effektiviserade och specialiserade lantbruk med behov av flera energikrävande produktionsmedel. Negativa konsekvenser av detta lantbruk är bland annat en minskad variation av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, en minskad biologisk mångfald och därmed en försvagning av ekosystemtjänster knutna till jordbruket. READ MORE

 4. 4. Relating soil properties to biomass consumption and land management in semiarid Sudan : a minor field study in North Kordofan

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Helen Thorstensson; [2009]
  Keywords : biomass; agroforestry; Sudan; semiarid; physical geography; acacia senegal; geography; gum arabic; nutrients; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : I Sudan och många andra delar av Afrika är biomassa den huvudsakliga energikällan. Ved används för att göra upp eld till matlagning och uppvärmning av hus och mycket biomassa går också åt till att bygga hus, staket, verktyg och annat. READ MORE

 5. 5. Vattenjärnhaltens betydelse för mjölkkors hälsa och produktion

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Helena Olofsson; [2006]
  Keywords : järn; mjölkko; hälsa; produktion; vatten; vattenjärnhalt; mjölkkkors hälsa och produktion;

  Abstract : Drinking water from drilled wells has a high content of iron and other minerals in many places in Sweden. Questions about the association between the quality of drinking water and the health of dairy cows are regulary asked both by advisers and dairy farmers. READ MORE