Essays about: "Rebecca Karlsson"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Rebecca Karlsson.

 1. 1. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Madelene Karlsson; Rebecca Ståhlberg; [2019]
  Keywords : fasta; hundar; gastroesofageal reflux; preoperativ; djuromvårdnad; riktlinjer;

  Abstract : Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. READ MORE

 2. 2. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE

 3. 3. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Kullander; Rebecca Karlsson; [2018]
  Keywords : spridningsvägar; rekreation; dagvatten; parkstråk; Ulleråker; Uppsala; trivalent design;

  Abstract : Uppsala är en stad som växer och förtätas i snabb takt. Den höga exploateringen ger en ökad procent hårdgjord yta och färre grönområden. Detta leder till en större andel dagvatten som måste omhändertagas, då den naturliga infiltrationen minskar. En god tillgång av natur och rekreation är viktigt för människors välbefinnande. READ MORE

 4. 4. Homework before homestay : The importance of host-training for sustainable tourism development

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Rebecca Karlsson; [2017]
  Keywords : Philippines; homestay; sustainable tourism development; less developed countries; host; host-training; cultural exchange;

  Abstract : When tourism is growing fast it is important to develop it in a sustainable way which benefits the communities involved as much as possible. Homestay tourism can benefit local communities such as mass tourism has been widely criticized for failing to do. READ MORE

 5. 5. Aiding Remote Diagnosis with Text Mining

  University essay from KTH/Människa och Kommunikation

  Author : Rebecca Hellström Karlsson; [2017]
  Keywords : patient-reported symptoms; self-reported symptoms; symptom descriptions; text mining; machine learning; clustering; virtual visits; web-doctor; diagnostic aid; patientrapporterade symptombeskrivningar; självrapporterade symptombeskrivningar; text mining; maskininlärning; klustring; virtuella möten; nätdoktor; diagnosstöd;

  Abstract : The topic of this thesis is on how text mining could be used on patient-reported symptom descriptions, and how it could be used to aid doctors in their diagnostic process. Healthcare delivery today is struggling to provide care to remote settings, and costs are increasing together with the aging population. READ MORE