Essays about: "Rebecca Karlsson"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Rebecca Karlsson.

 1. 1. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Madelene Karlsson; Rebecca Ståhlberg; [2019]
  Keywords : fasta; hundar; gastroesofageal reflux; preoperativ; djuromvårdnad; riktlinjer;

  Abstract : Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. READ MORE

 2. 2. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rebecca Jerresand; Frida Karlsson; Therese Murén; [2019]
  Keywords : lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;

  Abstract : Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. READ MORE

 3. 3. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE

 4. 4. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Kullander; Rebecca Karlsson; [2018]
  Keywords : spridningsvägar; rekreation; dagvatten; parkstråk; Ulleråker; Uppsala; trivalent design;

  Abstract : Uppsala är en stad som växer och förtätas i snabb takt. Den höga exploateringen ger en ökad procent hårdgjord yta och färre grönområden. Detta leder till en större andel dagvatten som måste omhändertagas, då den naturliga infiltrationen minskar. En god tillgång av natur och rekreation är viktigt för människors välbefinnande. READ MORE

 5. 5. Homework before homestay : The importance of host-training for sustainable tourism development

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Rebecca Karlsson; [2017]
  Keywords : Philippines; homestay; sustainable tourism development; less developed countries; host; host-training; cultural exchange;

  Abstract : When tourism is growing fast it is important to develop it in a sustainable way which benefits the communities involved as much as possible. Homestay tourism can benefit local communities such as mass tourism has been widely criticized for failing to do. READ MORE