Essays about: "Relationsmarknadsföring"

Showing result 11 - 15 of 38 essays containing the word Relationsmarknadsföring.

 1. 11. Skapande av varaktiga relationer mellan en inköpsorganisation och leverantörer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Lina Magnusson; [2016]
  Keywords : fallstudie; interaktion; kommunikation; relationsmarknadsföring; semistrukturerad intervju; skogsägare; tillit; tjänstedominerande logik; upplevd tjänstekvalitet; case study; communication; forest owner; interaction; perceived service quality; relationship marketing; semi-structured interview; service dominant logic; trust;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin utgör en viktig hörnsten för landets välfärd. För att industrierna ska vara verksamma krävs tillräckliga volymer av skoglig råvara, vilket kan innebär att skogsbolagen hamnar i en beroendeställning gentemot de privata skogsägarna. READ MORE

 2. 12. Community supported agriculture : in a Swedish context

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mikaela Nilsson; Kajsa Wejåker; [2016]
  Keywords : alternative food production; local food systems; shared value; crowdfunding; relationship marketing;

  Abstract : Swedish agriculture faces new challenges on an aggregated level, as well as for individual farms. The number of farms in Sweden is decreasing, but the average size of farms is increasing. Much of the structured changed can be explained by the increase in global competition and the design of the CAP within the EU. READ MORE

 3. 13. En fallstudie av företagande på Uppsalas landsbygd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Cardell; [2015]
  Keywords : företagande; relationsmarknadsföring; nätverk;

  Abstract : I denna uppsats har jag undersökt vad egenföretagare på landsbygden ser som begränsningar i sitt företagande. Intresset för detta område väcktes under kursen entreprenörskap för landsbygdsutveckling, där Sveriges lantbruksuniversitet gjorde ett samarbete med Uppsala kommun i och med arbetet med deras nya utvecklingsplan. READ MORE

 4. 14. Digitala kommunikationer mellan VIDA och deras leverantörer

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Rasmus Svensson; [2015]
  Keywords : relationsmarknadsföring; köpsågverk; försörjningskedja;

  Abstract : The Swedish forest industry has put a lot of resources in the development of digital communications in hopes of improving collaboration with suppliers. The purpose of this study was to investigate whether VIDA would benefit from using digital communication with suppliers. READ MORE

 5. 15. Behovet av skogsägarwebb – en marknadsundersökning inom AB Karl Hedin Råvara

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Marika Lundin; [2015]
  Keywords : enskilda skogsägare; köpsågverk; IT; relationsmarknadsföring; individual forest owners; sawmills; relationship marketing;

  Abstract : I Sverige ägs cirka hälften av den totala skogsmarksarealen av enskilda skogsägare. Eftersom dessa privatägda skogar är en så stor andel av det totala skogsinnehavet utgör de en intressant resurs för de som förbrukar skogsråvara. READ MORE