Essays about: "Resource planning"

Showing result 1 - 5 of 595 essays containing the words Resource planning.

 1. 1. Blågröna lösningar i en grå stadsdel

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hiller; Niklas Jönsson; [2024]
  Keywords : Blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; regnbäddar; biofilter; svackdiken; permeabel markbeläggning; öppet förstärkningslager; växtval; Gåsebäck; Helsingborg;

  Abstract : Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet istället för resurs blir en belastning? Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong, förändras vattnets naturliga kretslopp. READ MORE

 2. 2. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Ericsson; [2024]
  Keywords : Pollinatörer; Biologisk mångfald; Urbanisering; Gynnande åtgärder; Påverkansfaktorer;

  Abstract : I detta arbete undersöks hotbilden mot de viktigaste pollinatörerna i Sverige, påverkansfaktorer samt vilka handlingsalternativ som finns för privatpersoner med engagemang i frågan. I dagsläget är många viktiga pollinatörer globalt och nationellt hotade, och därmed också de ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av dagligen. READ MORE

 3. 3. Supply Chain Disruptions : A case study on the effects the Covid-19 pandemic and the Ukraine conflict has had on sustainability work within supply chains in the automotive industry

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Magnus Ramsköld; [2024]
  Keywords : Supply chain; disruptions; resilience; sustainability; automotive; Värdekedjor; störningar; resiliens; hållbarhet;

  Abstract : The invasion of Ukraine during early 2022 resulted in significant disruptions for supply chains globally. With massive delays and resource shortages, many companies have found a need to rethink their approach to resilience to not be as affected by future disruptions of similar proportions. READ MORE

 4. 4. The road to an accurate cost estimation in engineer-to-order manufacturing - A case study of cost estimation accuracy within advanced technology development in a defence and security company

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Lawin Anwar; Sandra Barría Colliander; [2023-07-03]
  Keywords : Engineer-to-order; new product development; cost management; cost engineering; cost estimation error; cost overruns; cost estimation accuracy; project management;

  Abstract : Estimating the costs of a project is a vital part of manufacturing organisations as estimations are what set the basis for the price of the products. Precise estimates allow for effective planning and resource allocation, ensuring that the necessary materials, equipment, and personnel are available to complete the project on time and within budget. READ MORE

 5. 5. Mine Action and Climate Change: A Case Study of Water in Yemen

  University essay from Lunds universitet/Sociologi

  Author : Amani Abdulqader; [2023]
  Keywords : Climate change; conflict; Yemen; Mine action; water; peacebuilding; sustainable development; resource management; governance; droughts; floods; climate mitigation; risk and disaster management.; Social Sciences;

  Abstract : The following research explores a critical intersection between the work of mine action and the climate. It addresses the amplified impacts of climate change on water in Yemen, a country afflicted by protracted conflict and growing climate threats. READ MORE