Essays about: "SWOT analysis"

Showing result 1 - 5 of 191 essays containing the words SWOT analysis.

 1. 1. A comparative study between fully digital retailers and partly digital retailers on the Swedish sports nutrition market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jacob Tengelin; [2020-07-23]
  Keywords : E-commerce; M-commerce; multichannel retailing; digitalization; sports nutrition market; business model adaptation; SWOT analysis;

  Abstract : Digitalization has a big impact on the retailing market. Customer behaviour is changing towards an increasing preference for digital sales channels. It is a challenge for companies to adapt to the rapid market changes. Barriers of market entry for digital retailers are decreasing and the competition is getting tougher. READ MORE

 2. 2. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Vidarsson; [2020]
  Keywords : gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Abstract : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. READ MORE

 3. 3. Hamnparken i Nyköping : ett gestaltande arbete

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karolina Östberg; [2020]
  Keywords : hamnpark; vatten; bad; identitet; kopplingar;

  Abstract : Planering för industriomvandlingsprojekt och de grönytor som ofta finns i anslutning till dessa blir allt vanligare. Vill man få en unik och därmed mer uppskattad och hållbar plats efter omvandlingen är det av stor vikt att platsens identitet inte går förlorad, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett invånar- och besöksperspektiv. READ MORE

 4. 4. Agrivoltaic system : A possible synergy between agriculture and solar energy

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Charline Ninon Lolita Dos Santos; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The development of photovoltaic energy requires a lot of land. To maximize the land use, agrivoltaic systems that combine an agricultural and an electrical production on the same land unit are developed. READ MORE

 5. 5. Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Bengtsson; [2020]
  Keywords : tillfällig design; sommargata; livfullt gaturum; Gävle;

  Abstract : För att ett stadsrum ska upplevas som livfullt krävs det en bra förståelse av platsens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Tillfällig design på offentliga platser kan skapa uppmärksamhet och nya mötesplatser i städer. En gestaltningsidé som bygger på tillfällig design är sommargator. READ MORE