Essays about: "Sankmark"

Found 4 essays containing the word Sankmark.

 1. 1. Automatic Detection of Low Passability Terrain Features in the Scandinavian Mountains

  University essay from KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Author : Fredrik Ahnlén; [2019]
  Keywords : Classification; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatic Mapping; Terrain Features; Land Cover Mapping; Cartography; Shrub; Mire; Stony Ground; Klassificering; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatisk Kartering; Terrängföremål; Marktäcke; Kartografi; Videsnår; Sankmark; Stenig Mark;

  Abstract : During recent years, much focus have been put on replacing time consuming manual mappingand classification tasks with automatic methods, having minimal human interaction. Now it ispossible to quickly classify land cover and terrain features covering large areas to a digital formatand with a high accuracy. READ MORE

 2. 2. Markfuktighetsförhållanden och jordartsfördelningens påverkan på kväve- och fosforförluster från skog och sankmark

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Eleonor Dacke; [2018]
  Keywords : Övergödning; PLC6 typhalt; typhalt; GIS; flödesackumulering; NNH; TWI; DTW;

  Abstract : Övergödningen utgör ett allvarligt hot mot Östersjön och för att kunna åtgärda problemen krävs effektiva metoder för uppskattning av näringsbelastning och källfördelning. Ökad förståelse för bakomliggande orsaksfaktorer till diffusa näringsförluster från skog och sankmark kan förbättra skattningen av belastning och bidra till riktade åtgärder. READ MORE

 3. 3. Preferens för vatten : en systematisk litteraturöversikt

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Hanna Andersson; [2016]
  Keywords : bedömning av landskap; preferens; miljöperception; visuella kvalitéer; vatten-miljöer;

  Abstract : Vatten är viktigt för människans överlevnad och har under lång tid ansetts vara viktig för människans preferens för olika miljöer. Denna litteraturstudie har undersökt vad tidigare forskning kommit fram till i frågan om vatten har en viktig påverkan på människans preferens. READ MORE

 4. 4. Näsbyholm - parken och de närmaste omgivningarna ur ett historiskt och nutida perspektiv

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Klara Sunnerdahl; Kristina Gustavsson; Linda Åkerlund; Robert Simonis; Mia Blücher; [2007]
  Keywords : trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Näsbyholm;

  Abstract : The goal of this work has been to search historical materials, to identify the park's historical development, to prepare proposals on measures and that work should be the basis for further research. The aim has been to train us in searching for and use of materials and to gain an understanding of the process of work with older plants. READ MORE