Essays about: "Skåne"

Showing result 1 - 5 of 680 essays containing the word Skåne.

 1. 1. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae - screening and contact tracing in Region Stockholm in comparison with two other Swedish regions

  University essay from Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Author : Mats Pergert; [2021-11-22]
  Keywords : Carbapenemase; Enterobacteriaceae;

  Abstract : Background: Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae (CPE) is a growing problem all around the world. Sweden is relatively spared and there are very seldom outbreaks within the health care sector. READ MORE

 2. 2. Påskkärringar or cute witches? How cultural words are translated in tourist information websites

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Astrid Liedholm; [2021-10-04]
  Keywords : English; cultural words; translation; translation strategies; Extralinguistic Cultural References; word analysis; tourist information;

  Abstract : This study investigates how some words are more tied to a specific culture than others, and how that can create issues in terms of translation. This essay shows the various strategies used when translating these so-called ‘cultural’ words into another language. READ MORE

 3. 3. Identifying Power Structures in a Municipal Network: The Decision-making Process Behind Buying Ängelholm-Helsingborg Airport

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : Otto Nieminen; Emma Susanna Tapaninen; [2021]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : Small regional airports are known to be economically unsustainable. When the previous private owner of Ängelholm-Helsingborg Airport announced their intention to shut the airport down, seven municipalities in northwestern Skåne decided to buy it. READ MORE

 4. 4. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Andersson; [2021]
  Keywords : våtmark; ekosystemtjänst; peri-urban miljö; biologisk mångfald; tvåstegsdiken; myllrande våtmarker; Sveriges miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Skåne; kommun; åar; avrinningsområde; vattenråd;

  Abstract : Detta arbete handlar om miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vad det innebär och om målet uppnås. En historisk tillbakablick på hur våtmarker i Sverige har förändrats och vilka typer av våtmarker som finns i landet ska förtydliga hur människan har nyttjat dessa ekosystem. READ MORE

 5. 5. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Karm Togo; [2021]
  Keywords : nyttodjur; diversitet; jordbruk; naturliga fiender; biologisk bekämpning; Samzoner;

  Abstract : Dagens stordriftsjordbruk bidrar till ett alltmer homogent landskap, vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som människor är beroende av. För att motverka förlusten av arter är det viktigt att gynna tillräckligt stora populationer för framtiden. READ MORE