Essays about: "Skoglig planering"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words Skoglig planering.

 1. 1. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Louise Almén; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande skog; upplevelsevärden; mångbruk; rekreation; skoglig planering;

  Abstract : Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda och utveckla dessa miljöer för framtiden. READ MORE

 2. 2. Målklassning av skogens sociala värden

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oskar Karlsson; [2020]
  Keywords : tätortsnära; hänsyn; skogsbruk;

  Abstract : I takt med en tilltagande urbanisering ökar betydelsen av den tätortsnära skogen. För boende i större städer utgör den tätortsnära skogen i många fall förmodligen den enda interaktionen med naturen. Det finns luckor i den befintliga kunskapen kring den tätortsnära skogen och skogens sociala värden. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av utbytesprognoser baserade på skördardata hos Sveaskog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnéa Hemmingsson; [2020]
  Keywords : utbytesberäkning; imputering; utfall prognos planering; prognos planering; planering;

  Abstract : För att på ett effektivt sätt styra ett kundanpassat virkesflöde krävs god in-formation om tillgången av virke. Vid en skoglig åtgärd så som gallring eller föryngringsavverkning görs vanligtvis en skattning av detta i fält, vilken sedan även kan kompletteras med en utbytesberäkning. READ MORE

 4. 4. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Sara Norgren; [2019]
  Keywords : Skoglig planering; Kulturmiljövård; Planeringsverktyg;

  Abstract : A great majority of the forests of Sweden have, throughout history, been used by humans in different ways. This has left traces, in the shape of historical remains. These are protected by Swedish law, but they are still often harmed in Swedish forestry. READ MORE

 5. 5. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Forssén; [2019]
  Keywords : skoglig policyanalys; allmännningsskog; governance; nyckelbiotopsinventering; hållbart skogsbruk; casestudie;

  Abstract : Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. READ MORE