Essays about: "Skotare"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the word Skotare.

 1. 1. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Tobias Persson; [2020]
  Keywords : Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Abstract : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. READ MORE

 2. 2. Kompetensprofil för skogsmaskinförare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad förväntas ha

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Vikström; [2020]
  Keywords : Kompetens; Drivningsentreprenör; Enkät; Utbildning; Skotare;

  Abstract : Behovet av avverkningsresurser förväntas att öka och redan idag är det svårt att rekrytera skogsmaskinförare till drivningsentreprenad. Det ställs stora kun-skapskrav på att beakta såväl ekologiska som sociala värden i samband med avverkning samtidigt som priserna på drivningstjänster pressas vid upphand-ling. READ MORE

 3. 3. Svenska drivningsentreprenörers affärsmodellsutveckling : en kvalitativ studie

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Patrik Hollsten; [2020]
  Keywords : Business Model Canvas; affärsstrategier; skogsbruk; innovation; skördare; skotare;

  Abstract : Under en längre tid har lönsamheten hos svenska drivningsentreprenörer varit låg och tuffa förutsättningar har präglat marknaden. För att vända trenden med låg lönsamhet och göra branschen mer attraktiv behöver innovationsförmågan öka hos drivnings-entreprenörer. READ MORE

 4. 4. Prestationsprognos i drivning utifrån driftsuppföljningsdata

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Erik Osmén; [2019]
  Keywords : Produktivitet; Slutavverkning; Gallring;

  Abstract : There are several good reasons to create mathematical functions that can predict, or forecast, the productivity in logging operations. One of these reasons is that the contractor’s piece rate often is based on the forecasted productivity. There are different methods to generate a model that can forecast the productivity in logging operations. READ MORE

 5. 5. Privata skogsägares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnea Sundström; [2019]
  Keywords : gallring; maskinval; skogsägare; kvantitativ; studie;

  Abstract : Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata skogsägare och resterande halvan fördelas mellan staten, aktiebolag och övriga privata ägare. När dessa skogsägare brukar sin skog är gallring en vanlig skötselåtgärd för att under en omloppstid öka tillväxten i ett givet bestånd. READ MORE