Essays about: "Social Space"

Showing result 1 - 5 of 1340 essays containing the words Social Space.

 1. 1. To orient whilst orientalized; Narratives of face-veiling women in light of public mobility

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Jasmine Esfahani; [2023-04-11]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis explores the narratives of face-veiling women, in light of mobility practices pertaining to public spaces. With Sweden emerging as the focal point of study, experiences and perceptions of face-veiled women, of, and in, public spaces are neared. READ MORE

 2. 2. The Convention on the Rights of the Child in practice: Social workers’ experience and acting space when implementing the Convention within the City of Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Emelie Ekbrand; [2023-01-26]
  Keywords : Convention on the Rights of the Child; implementation; social workers; children’s rights; acting space;

  Abstract : The aim with this thesis is to examine how social workers, who work in short-term and long term residential housing activities within the City of Gothenburg and meet children in their work with adults, experience the implementation of the Convention on the Rights of the Child in practice, and their perceived circumstances related to opportunities and obstacles regarding the implementation of CRC. As such, the research question that guided the aim are: How do social worker experience that CRC works in practice? What are the social workers own experience regarding interacting and caring communicating with the children they meet? How do social workers as street-level bureaucrats experience their own acting space when working with CRC in practice? The thesis gives new insight into how children´s rights are met at different levels within the City of Gothenburg, as most previous research has focussed on social secretaires experience of the implementation of the convention, looking at social workers experience can help to get an insight into how the convention are established at different levels. READ MORE

 3. 3. Konst – ett verktyg för att appropriera rum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Blomé; [2023]
  Keywords : appropriation; konst; deltagande; planering;

  Abstract : Kan konst användas som ett verktyg för att bidra till att medborgare känner större tillhörighet i sin närmiljö, och i så fall hur? För att skapa tillhörighet i sin närmiljö bör medborgare appropriera den. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt konst har använts av konstnärer tillsammans med medborgare för att appropriera rum, samt att se vilka positiva och negativa sidor konst har som verktyg för att appropriera rum. READ MORE

 4. 4. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 5. 5. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Espinosa; [2023]
  Keywords : trafikinfrastruktur; grönyta; flodnära utveckling; rekreation; stadsutveckling; kulturell hållbarhet; friyta;

  Abstract : I denna uppsats har flodnära platsers utvecklingspotential för rekreationsvärde undersökts för att få en större förståelse för flodens roll i staden, hur projekt som främjar rekreation kan se ut och vilka rekreationsvärden som ingår, och hur erfarenheter från internationella projekt och vägledande dokument skulle kunna appliceras i en svensk kontext med en tillämpning i Göteborg. Syftet med uppsatsen är att ge ett underlag som planerare kan använda sig av när de undersöker olika möjligheter i städer som har en låg andel parkmiljöer, men som har tillgång till flodnära mark med potential att utvecklas till urbana parker. READ MORE