Essays about: "Sophie Holgersson"

Found 1 essay containing the words Sophie Holgersson.

  1. 1. När b blir d och 6 blir 9. Lärarens syn på sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.

    University essay from Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Author : Sophie Holgersson; Katarina Holm; [2008]
    Keywords : Matematiksvårigheter; Läs-och skrivsvårigheter;

    Abstract : Den här undersökning visar hur ett urval lärare ser på sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Studien är en kvalitativ undersökning där vi har valt att intervjua fyra lärare, två på lågstadiet och två på mellanstadiet. READ MORE