Essays about: "Statistisk testning"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Statistisk testning.

 1. 1. Automated Intro Detection ForTV Series

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Tiago Redaelli; Jacob Ekedahl; [2020]
  Keywords : intro detection; Hidden Markov model; feature selection; image similarity comparison; average hash; SVT; intro detektion; dold Markovmodell; attributselektion; bildlikhet; average hash; SVT;

  Abstract : Media consumption has shown a tremendous increase in recent years, and with this increase, new audience expectations are put on the features offered by media-streaming services. One of these expectations is the ability to skip redundant content, which most probably is not of interest to the user. READ MORE

 2. 2. Detecting Lateral Movement in Microsoft Active Directory Log Files : A supervised machine learning approach

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Viktor Uppströmer; Henning Råberg; [2019]
  Keywords : Advanced Persistent Threat; Lateral Movement; Active Directory; Multiclass Classification; Intrusion Detection System; Avancerade långvariga hot; Lateral rörelse; Active Directory; Multiklassklassificering; Intrångsdetektering;

  Abstract : Cyberattacker utgör ett stort hot för dagens företag och organisationer, med engenomsnittlig kostnad för ett intrång på ca 3,86 miljoner USD. För att minimera kostnaden av ett intrång är det viktigt att detektera intrånget i ett så tidigt stadium som möjligt. READ MORE

 3. 3. Conversion Rate Optimization of E-Commerce using Web Analytics and Human-computer Interaction Principles : An in-depth Quantitative Approach to Optimization of Conversion Rates

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Utsav Kaushik; Antonio Grondowski; [2017]
  Keywords : Conversion rate optimization; A B testing; E-commerce; Quantitative Research; Interaction Design; Human-computer interaction; HCI; Web Design; Statistical Inference; Web Analytics.; Konverteringsoptimering; A B-testning; e-handel; kvantitativ studie; interaktionsdesign; människa-datorinteraktion; MDI; webbdesign; statistisk inferens; webbanalys;

  Abstract : For an e-commerce business to grow, there are many ways one could try to improve the business in order to gain greater reach and increase sales. One of the main goals of such businesses is to convert as many visitors as possible into customers. READ MORE

 4. 4. Swedish Sign Language Skills Training and Assessment

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Dani Potrus; [2017]
  Keywords : Sign language; Sign language recognition; Video game; Efficiency; Sign language assessment; Experimental design; Statistical testing; Statistical evaluation; Teckenspråk; Igenkänning av Svenskt teckenspråk; Teckenspråks tv spel; Effektivitet; Teckenspråklig bedömning; Experimentell design; Statistisk testning; Statistisk utvärdering;

  Abstract : Sign language is used widely around the world as a first language for those that are unable to use spoken language and by groups of people that have a disability which precludes them from using spoken language (such as a hearing impairment). The importance of effective learning of sign language and its applications in modern computer science has grown widely in the modern aged society and research around sign language recognition has sprouted in many different directions, some examples using hidden markov models (HMMs) to train models to recognize different sign language patterns (Swedish sign language, American sign language, Korean sign language, German sign language and so on). READ MORE

 5. 5. Time-series long-term forcasting for A/B tests

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Davis Jaunzems; [2016]
  Keywords : A B tests; time-series; long-term forecasting; time-series clustering; A B-tester; tidsserier; långsiktiga prognoser; tidsseriekluster;

  Abstract : Den tekniska utvecklingen av datorenheter och kommunikationsverktyg har skapat möjligheter att lagra och bearbeta större mängder information än någonsin tidigare. För forskare är det ett sätt att göra mer exakta vetenskapliga upptäckter, för företag är det ett verktyg för att bättre förstå sina kunder, sina produkter och att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. READ MORE