Essays about: "Sustainable Food System"

Showing result 1 - 5 of 242 essays containing the words Sustainable Food System.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 2. 2. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joel Deutschmann; [2021]
  Keywords : hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Abstract : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. READ MORE

 3. 3. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anni Holmström; [2021]
  Keywords : matsvinn; organisering; matnav; food hubs; matsvinnsnav; food waste hubs; samhällsfunktion;

  Abstract : Matsvinn är ett problem på flera nivåer i produktionskedjan och har därför blivit ett komplext problem som är svårt att lösa. Uppsatsens syfte är att studera hur organiseringen för att motverka matsvinn ser ut samt hur den påverkar livsmedelsystemet och kan fungera bidragande till samhället i stort. READ MORE

 4. 4. Opportunities and Challenges for Developing High- tech Urban Agriculture in Sweden: A case study in Stockholm

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Yujing Shan; [2021]
  Keywords : Sustainable Development; Sustainable Food System; High-tech Urban Agriculture; Local Food System; Multi-level Perspective theory; Swedish Food System; Sustainable Agriculture;

  Abstract : Food system is complex and encompasses stakeholders from local, regional, and global level. The activities and outcomes of the food system are associated with environmental, economic, and social impacts. READ MORE

 5. 5. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Jenny Sjöström; [2021]
  Keywords : plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Abstract : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. READ MORE