Essays about: "Sustainable Urban Water Management"

Showing result 1 - 5 of 118 essays containing the words Sustainable Urban Water Management.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Keywords : växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. READ MORE

 2. 2. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Volter; [2020]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Abstract : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. READ MORE

 3. 3. Water Sensitive Urban Design (WSUD) as a climate adaptation strategy

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Andrea Fumero; [2020]
  Keywords : Water Sensitive Urban Design; Flooding; Resilience; Climate adaptation; Rotterdam; Copenhagen; Malmö; PHVision;

  Abstract : “Global floods and extreme rainfall events have surged by more than 50% in the past decade and recent studies show that they are occurring four times higher than in 1980” (Neslen, 2018). At the same time, the urban population is rising. READ MORE

 4. 4. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Abstract : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. READ MORE

 5. 5. Opportunities for sustainable water governance in Ranchi, Jharkhand, India : identifying localised solutions to water crises through a capabilities- and institutions-centred framework of strategic agency

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Jonathan Wirths; [2020]
  Keywords : water governance; transitions; critical institutionalism; strategic agency; urban development; India; Social Sciences;

  Abstract : Many citizens in Ranchi, Jharkhand, suffer from the consequences of contaminated drinking water. The city’s water governance system therefore urgently needs to find ways to bring safe drinking water to its people. Prevalent models in water governance however do not provide effective guidance for the necessary transition process. READ MORE