Essays about: "Sydvästra Skåne"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words Sydvästra Skåne.

 1. 1. Ekonomiska förutsättningar i ett framtida maskinsamarbete : en fallstudie av två gårdar i sydvästra Skåne

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Persson; [2016]
  Keywords : maskinekonomi; årskostnader; transportkostnader; växtodling;

  Abstract : Då priset för insatsvaror ökar samtidigt som spannmålspriserna och EU:s arealbidrag minskar är det inte lätt vara spannmålsodlare med dagens förutsättningar. En kostnad som man då kan kapa är maskinkostnaderna. Ett möjligt sätt att göra det på är genom att utnyttja maskinerna mer på större arealer. READ MORE

 2. 2. Urban grönstruktur : rain gardens som ett hållbart inslag i vägmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tanja Mason; [2015]
  Keywords : dagvattenhantering; rain garden; vegetation; ekosystemtjänster; infiltrationsbädd; vägmiljö; biorentention; stormwater planter; infiltration planter; street swale;

  Abstract : Det kommer fler och fler rapporter om översvämningar med katastrofala konsekvenser som följd. Klimatforskare menar att regnmängden i Skåne förväntas öka samtidigt som det sker en enorm exploatering där städerna förtätas och gröna ytor med naturlig infiltrationskraft minskar drastiskt. År 2000 infördes ”Vattendirektivet”. READ MORE

 3. 3. Kyrkogårdsrekreation : problem, möjligheter och utvecklingsområden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Hansson; [2013]
  Keywords : kyrkogård; begravningsplats; rekreation; kyrkogårdsrekreation; förvaltning;

  Abstract : Trenden är tydlig, i takt med att våra städer förtätas minskar andelen parkområden och grönytor. Samtidigt ökar människans behov av rekreation. En lösning på denna problematik skulle kunna vara kyrkogården, som med sitt lagstadgade exploateringsskydd och många värden utgör en yta som i allra högsta grad är aktuell för rekreation. READ MORE

 4. 4. Beträdor i det skånska jordbrukslandskapet : en studie av Lunds kommuns arbete med tillgängliggörandet av det tätortsnära jordbrukslandskapet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Sonesson; [2013]
  Keywords : grönstruktur; grönstråk; närlandskap; planering; rekreation;

  Abstract : Lund är beläget i ett högintensivt jordbruksområde i sydvästra Skåne och andelen allemansrättslig mark i det tätortsnära landskapet är liten. För att tillgodose stadsinvånarnas behov av rekreation är tydliga strategier för grönstrukturplanering i kommunen viktigt. READ MORE

 5. 5. Design of Production Contracts : an examination of the Findus pea production contract

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Åsa Andersson; Frida Thorstensson; [2012]
  Keywords : agricultural production contracts; pricing strategies; production economics; risk shifting;

  Abstract : The Swedish processor Findus contracts approximately 500 pea producers annually to secure the company’s supply of green peas for human consumption. A production contract, which has had roughly the same design for decades, regulates the relation between Findus and the pea producers. Agriculture is typically a risky business. READ MORE