Essays about: "Sydvästra Skåne"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Sydvästra Skåne.

 1. 1. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Hanna Ekström; [2018]
  Keywords : surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. READ MORE

 2. 2. Stratigraphy and pyrite geochemistry of the Lower–Upper Ordovician in the Lerhamn and Fågelsång-3 drill cores, Scania, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Fisnik Balija; [2018]
  Keywords : Ordovician; shale; drill cores; arsenic; pyrite; heavy metals; Lerhamn; Fågelsång; Scania; Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Arsenik är ett mycket giftigt ämne som finns i berg, mark och grundvatten, och är känt för att orsaka allvarliga hälsoeffekter. Neurologiska skador hos människan inträffar vid koncentrationer så låga som 100 μg/L, medan 1–3 mg/kg kroppsvikt As är en dödlig dos. READ MORE

 3. 3. Potentials and limitations of 1D, 2D and coupled 1D-2D flood modelling in HEC-RAS

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Alexander Betsholtz; Beatrice Nordlöf; [2017]
  Keywords : Hydraulic modelling; HEC-RAS; 1D; 2D; 1D-2D; flooding; sub-grid; Technology and Engineering;

  Abstract : Hydraulic models can be used to predict the consequences of flooding events. In this project, three hydraulic models were constructed using the software HEC-RAS, and compared through a case study on Höje river catchment. READ MORE

 4. 4. Ekonomiska förutsättningar i ett framtida maskinsamarbete : en fallstudie av två gårdar i sydvästra Skåne

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Persson; [2016]
  Keywords : maskinekonomi; årskostnader; transportkostnader; växtodling;

  Abstract : Då priset för insatsvaror ökar samtidigt som spannmålspriserna och EU:s arealbidrag minskar är det inte lätt vara spannmålsodlare med dagens förutsättningar. En kostnad som man då kan kapa är maskinkostnaderna. Ett möjligt sätt att göra det på är genom att utnyttja maskinerna mer på större arealer. READ MORE

 5. 5. Urban grönstruktur : rain gardens som ett hållbart inslag i vägmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tanja Mason; [2015]
  Keywords : dagvattenhantering; rain garden; vegetation; ekosystemtjänster; infiltrationsbädd; vägmiljö; biorentention; stormwater planter; infiltration planter; street swale;

  Abstract : Det kommer fler och fler rapporter om översvämningar med katastrofala konsekvenser som följd. Klimatforskare menar att regnmängden i Skåne förväntas öka samtidigt som det sker en enorm exploatering där städerna förtätas och gröna ytor med naturlig infiltrationskraft minskar drastiskt. År 2000 infördes ”Vattendirektivet”. READ MORE