Essays about: "Syre"

Showing result 1 - 5 of 179 essays containing the word Syre.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 2. 2. An Industrial Perspective on Ultrapure Water Production for Electrolysis : A techno-economic assessment of membrane distillation for electrolysis - synergies, performance, costs, and value propositions

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Hampus Mässgård; Arvid Jonsson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Sustainable development is one of the most important issues in todays’ industrial sector, and several markets are now looking for alternatives to fossil fuels. One of these solutions is hydrogen; a clean, easily combustible gas which can be used as fuel in several industrial processes, such as steel production and power generation. READ MORE

 3. 3. Swedish Nitrogen Flows : A national budget of anthropogenically induced reactive nitrogen

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Vincent Lernbecher; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Nitrogen is a fundamental element in all forms of life and a crucial component of our agricultural productivity and global food security. However, excess nitrogen caused by human activity poses a serious threat to the environment and human health. READ MORE

 4. 4. Geochemical tracing of Arsenic sources in groundwater at the remediated Storliden mine, Skellefte district

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Matilda Edvardsson; [2021]
  Keywords : Arsenic; groundwater; Sulfide oxidation; Arsenopyrite; Storliden; remediation; Arsenik; grundvatten; sulfidoxidation; Arsenikkis; Storliden; efterbehandling;

  Abstract : The Swedish mining industry has changed from the historical situation with several smaller mines to the present situation with a few, bigger mines. This results in presence of abandoned mines around Sweden. Remediation of mines is regulated by legislation and the present demands are considerably higher than it was some decades ago. READ MORE

 5. 5. Removal of pharmaceutical residues from wastewater by oxidation with ozone

  University essay from KTH/Resursåtervinning

  Author : Frida Söderström; [2021]
  Keywords : ozonation; adsorption; pollutants; pharmaceuticals; wastewater; ozonering; adsorption; föroreningar; läkemedel; vattenrening;

  Abstract : Avloppsreningsanläggningar är idag utformade för att rena bort föroreningar i form av organiskt material, suspenderade fasta ämnen och växtnäringsämnen (exempelvis fosfater och nitrater). Myndighet i Sverige har satt upp restriktioner och lagar gällande hur mycket av de olika föroreningarna som det är okej att utgående vatten innehåller. READ MORE