Essays about: "Terri ATD"

Found 1 essay containing the words Terri ATD.

  1. 1. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan

    University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Author : Malin Söderlind; [2018]
    Keywords : arbetsmetodik; tidsåtgång; produktivitet; känslighetsanalys; Komatsu 865; Scania R440; Terri ATD;

    Abstract : Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. READ MORE