Essays about: "The Convention on the Rights of the Child un convention"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the words The Convention on the Rights of the Child un convention.

 1. 1. Pursuing Justice:The Criminal Liability of the Christian Clergy in the Cultural Genocide of Indigenous Peoples in Canada and Australia

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Laura Leila Szücs; [2023]
  Keywords : Human Rights; Indigenous Rights; Genocide; Cultural Genocide; Stolen Generation; Residential School System; Canada; Australia; Law and Political Science;

  Abstract : Indigenous populations often bore the brunt of Christian settler colonization resulting in marginalization, assimilation, Christianization, and cultural elimination. Most perpetrators of colonial injustices go unpunished and wrongdoings unacknowledged, barring the possibility of genuine international and national reconciliation for indigenous peoples. READ MORE

 2. 2. Acquisition of nationality – A right for stateless children in Europe?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Ebba Torgersson; [2023]
  Keywords : Public international law; statelessness; children; nationality; Law and Political Science;

  Abstract : I Europa påverkas cirka 600 000 personer, inklusive barn, av statslöshet. Även om UNHCR:s #IBelong-kampanj har uppmärksammat frågan och satt ett tydligt mål att statslösheten ska upphöra till 2024, råder det fortfarande tvivelaktigheter kring vilken stat som är ansvarig för att bevilja statslösa barn medborgarskap. READ MORE

 3. 3. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 4. 4. Medborgardialog med barn : en fallstudie av tre skånska kommuners erfarenheter av dialogmetoden Arkitektur i skola

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Sandqvist Wedin; [2023]
  Keywords : medborgardialog; barnkonventionen; barns perspektiv; barnperspektiv; deltagande; inflytande;

  Abstract : Inkludering av barn i medborgardialoger har blivit allt vanligare inom kommunala planeringsprocesser. I och med att Barnkonventionen blivit svensk lag har det dessutom resulterat i att frågor kring barns inflytande och rättigheter kopplat till dialog och planering fått ökad uppmärksamhet. READ MORE

 5. 5. Kant Stop the Kidfluencers : Moral Considerations in Using Children as Social Media Influencers

  University essay from Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Author : Anna Lenander; [2023]
  Keywords : Kidfluencing; child influencers; social media; ethics; Kantian ethics; virtue ethics; the commodification of childhood; UN Convention on the Rights of the Child; consent; advertising; regulations; limitations; children s rights; argumentative;

  Abstract : The practice of "kidfluencing," or using children as social media influencers to promote commercial products and services, raises ethical concerns about the commodification of childhood, them being viewed as products, and their rights falling between the gaps. This essay critically examines the moral dilemmas and challenges in regulating kidfluencing practices from a Kantian and virtue ethics perspective, analyzing the implications of commodifying childhood and the potential harm it can cause. READ MORE