Essays about: "Timber Industry"

Showing result 1 - 5 of 121 essays containing the words Timber Industry.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Keywords : timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Abstract : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. READ MORE

 2. 2. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Kristin Olovsson; [2020]
  Keywords : ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Abstract : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. READ MORE

 3. 3. Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit? : en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Axel Ljudén; Nils Rubensson; [2020]
  Keywords : Brexit; Europeiska unionen; export; riskhantering; trä; European Union; wood; risk management;

  Abstract : I juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om att stanna kvar eller lämna EU. 17,4 miljoner britter röstade för utträde vilket gav Brexit-sidan majoritet i valet med 52 procent (BBC News 2020). De svenska skogsbolagen har en stark etablerad export av trävaror till den brittiska marknaden. READ MORE

 4. 4. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE

 5. 5. FEM modelling of sound reduction index in partition CLT wall

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Author : Adam Hultin; Erik Hörström; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Constructing buildings with wood brings many advantages, especially regarding environmental aspects, which has brought an up-rise in these types of structures. However, one of the main issues regarding wooden structures is its tendency to perform poorly acoustically in lower frequencies compared to heavier structures. READ MORE