Essays about: "Tyskland"

Showing result 1 - 5 of 152 essays containing the word Tyskland.

 1. 1. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Havermark; [2020]
  Keywords : ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Abstract : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. READ MORE

 2. 2. Steel Database Analysis

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Ingrid Torstensson; [2020]
  Keywords : Steel industry; Plantfacts; blast furnace; electric arc furnace; steel making processes; Technology and Engineering;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks databasen Plantfacts som innehåller data om stålverk från hela världen. Syftet med detta är att utvärdera om det finns en koppling mellan primärt och sekundärt producerat stål och olika typer av stålverk i downstream-processer. READ MORE

 3. 3. Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anton Odhnoff; Zottie Eidstam; [2020]
  Keywords : växtbaserad odling; vegan; ekologisk odling; växtnäring; gröngödsling; bördighet; mikroliv; plant-based farming; vegan; organic production; plant nutrient; green manures; soil fertility; microlife;

  Abstract : The study is about plant nutrient supply for an organic, plant-based cultivation system. The purpose has been to find out whether the nutritional supply can be secured by different cultivation methods in an organic plant-based cultivation system. The reason we choose this subject is because of its relevance for the future. READ MORE

 4. 4. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? : Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik De Vahl; [2020]
  Keywords : lök; allium; kulturarv; schalottenlök; potatislök; trädgårdshistoria;

  Abstract : Denna uppsats gör ett tvärvetenskapligt försök att besvara huruvida sen höstplantering i enlighet med äldre odlingsbeskrivningar påverkar skördenivåer och blominducering hos fem svenska lokalsorter av potatislök, Allium cepa AggregatumGruppen. Uppsatsen frågar hur historiska odlingsmetoder kan bidra till förståelsen av den genetiska spännvidden i det bevarade växtmaterialet och om kunskap om introduktionshistoria och folklig taxonomi kan bidra när bevarandevärden formuleras och utvärderas. READ MORE

 5. 5. Techno-economic analysis of mobile battery storage systems to utilize curtailed wind energy in Germany for off-grid applications

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Muhammad Bilal Siddique; [2019]
  Keywords : Wind energy curtailment; Energy storage; Mobile battery storage; Germany; Vindkraftsnedskärning; Energilagring; Mobil batterilagring; Tyskland;

  Abstract : The increasing share of renewable energy especially wind energy leads to increased share of unpredictable and varying energy into the grid. This leads to congestion in the grid which ultimately results in wind curtailment. In Germany in 2015 alone more than 4000 GWh of wind energy was curtailed. READ MORE