Essays about: "UN Convention of the Rights of the Child"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the words UN Convention of the Rights of the Child.

 1. 1. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Keywords : Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Abstract : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. READ MORE

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 3. 3. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101); SLU/Other

  Author : Sofie Hedman; Hanna Pettersson; [2021]
  Keywords : barnkonvention; kommunal stadsplanering; implementering; rätten till staden; barnperspektiv; barnvänliga städer; Norrköpings kommun;

  Abstract : I dagens samhälle utgör den urbana miljön en allt vanligare uppväxtmiljö för barn och omkring 85 procent av Sveriges barn lever i städer. Till följd av allt tätare städer har barns plats, såväl fysiskt som retoriskt, begränsats att omfatta specifika platser i staden. READ MORE

 4. 4. Informed consent: the decision-making capacity of children in relation to gender-affirming treatment

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Olivia Massey; [2021]
  Keywords : informed consent; medical law; social law; child law; gender-affirming treatment; Law and Political Science;

  Abstract : När High Court of Justice avkunnade dom i målet Bell v Tavistock konstaterade domstolen att barn under 16 års ålder som lider av könsdysfori högst troligen inte kan ge ett giltigt samtycke till pubertetsbromsande hormonbehandling eller könskonträr hormonbehandling. Världen fick då ta del av berättelsen om en ung flicka som genomgått identitetsbekräftande vård och sedan ångrat sitt beslut. READ MORE

 5. 5. The Impact of the UNCRC During the Covid-19 Pandemic in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Author : Tamy Al Saad; [2021]
  Keywords : The Convention on the Rights of the Child; Covid-19; Pandemic; Impact; Upper secondary schools closure; Social Sciences;

  Abstract : Sweden has expressed a commitment to children’s rights in the last few decades, signing the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in 1990 and eventually incorporating it as Swedish law in 2020. With the Covid-19 pandemic coinciding with the convention as law and drastically changing the lives of many, including those of children and youth, what role do children’s rights play during a global pandemic? This thesis is interested in this question and has explored the impact of the UNCRC as law in Sweden during the pandemic. READ MORE