Essays about: "Urban grönstruktur"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the words Urban grönstruktur.

 1. 1. Biologisk mångfald utan skötsel : vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jesper Gartmark; [2023]
  Keywords : biologisk mångfald; ekosystemtjänster; grönstruktur; skötsel; privata trädgårdar; villaträdgårdar;

  Abstract : Sveriges landmassa är idag dominerat av jord-och skogsbruk, stora arealer av odlade monokulturer och avbrutna livscykler. Naturmiljöer förstörs för att göra plats för urbanisering. Förutsättningarna för biologisk mångfald utarmas och artutrotning är ett faktum. READ MORE

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 3. 3. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Karin Axelsson; [2022]
  Keywords : blå miljö; kustlandskap; kustområden; hälsa; översiktsplanering; förtätning; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad stadsutveckling;

  Abstract : Såväl akademisk forskning som offentlig förvaltning av utemiljöer tenderar att domineras av ett intresse för gröna miljöer, där begrepp som grönstruktur, grönytor och grönområden är vanligt förekommande. Den här studien riktar strålkastarljuset mot blå miljöer och undersöker hur miljöer där vatten har en dominerande roll kan bidra till hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. READ MORE

 4. 4. Grönskans plats vid förtätning : rumslig analys av miljonprogramsområden samt gestaltning med bevarad grönska

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Disa Beckman; Pia Dahlman; [2022]
  Keywords : förtätning; miljonprogram; mänsklig skala; rumslig analys; stadsmorfologi; grönstruktur;

  Abstract : I den här uppsatsen studeras grönområden i miljonprogramsområden och deras ursprungliga idé samt hur de påverkas av senare förtätning. Med miljonprogram avses byggandet mellan åren 1965 och 1974 med målet att uppföra en miljon bostäder på tio år. Områdena påverkas idag i hög utsträckning av ytterligare bostadsbyggande. READ MORE

 5. 5. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linus Lundqvist; [2022]
  Keywords : regnbäddar; växtgestaltning; Nick Robinsson; ekosystemtjänster;

  Abstract : När städer växer ökar också arean av hårdgjorda ytor, men i takt med detta ökar då även problematiken med att ta hand om dagvatten. I framtiden går det att förvänta sig fler och intensivare regn och därför behöver samhället ställa om sig för att klara dessa utmaningar. READ MORE