Essays about: "Utevistelse"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the word Utevistelse.

 1. 1. En park för äldre : gestaltning för att motverka ensamhet och social isolering bland äldre människor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabella von Platen; [2022]
  Keywords : Social isolering; utemiljö för äldre; terapeutisk park;

  Abstract : Den ökande livslängden i Sverige ger en allt äldre befolkning. Med stigande ålder ökar risken för social isolering när vänkretsen glesas ur. Många äldre får en försämrad hälsa vilket gör det svårare att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya. READ MORE

 2. 2. Allt rullar inte på : tillgänglighet för rullstolsanvändare i offentliga utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Andersson; [2022]
  Keywords : tillgänglighet; rullstol; rullstolsanvändare; landskapsarkitektur; hållbar utveckling; social hållbarhet; hinder; hjälpmedel; hälsoeffekt; utemiljö; restorativ utemiljö;

  Abstract : Rullstolsanvändare exkluderas från offentliga utemiljöer till följd av bristande tillgänglighet och hinder. Syftet med studien var att identifiera dessa fysiska hinder, hur de är ett problem för social hållbarhet, samt diskutera möjliga lösningar för att skapa ett tillgängligare och mer rättvist samhälle. READ MORE

 3. 3. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Keywords : accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Abstract : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. READ MORE

 4. 4. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE

 5. 5. Utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under COVID-19 : en kvalitativ intervjustudie i Stockholms Stad

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Erika Andersson; [2021]
  Keywords : covid-19; dagverksamhet; folkhälsa; förebyggande äldrevård; naturexponering; utevistelse; hälsofrämjande utemiljö och äldreomsorg;

  Abstract : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under det pandemidrabbade året 2020 samt huruvida den kontext som COVID-19 skapat har gett upphov till nya insikter om utemiljön som framtida resurs. Genom semistrukturerade intervjuer med personal från fem olika stadsdelar i Stockholms Stad samlas erfarenheter som i två resultatdelar visar på En förändrad användning av utemiljön under 2020 och En förändrad syn på framtida användning av utemiljön. READ MORE