Essays about: "Utmattningssyndrom"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Utmattningssyndrom.

 1. 1. Occupational Burnout - An Organizational Challenge & Managerial Responsibility : A qualitative study on leadership and managerial factors’ impact on burnout. Case study conducted on four compulsory schools in Sweden.

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Elin Lundqvist; Jiewen Cheng; Kreshnik Fatos Elshani; [2019]
  Keywords : Burnout; Occupational Burnout; Employee Burnout; Organisation; Management; Organizational Structure; Organizational Strategy; Leadership; Responsible Leadership; Sustainable Human Resources; New Public Management; NPM; Public Sector Organisations; Utbrändhet; Utmattningssyndrom; Ledarskap; Ledning; Organisation; Organisationsstruktur; Strategi; Hållbar Organisation;

  Abstract : Abstract Background Occupational Burnout is one of the greatest challenges affecting the labour markets today. It is mainly caused by prolonged stress exposure due to the psychosocial work environment and is nowadays the fastest growing cause of long-term sick leave in Sweden. It therefor affects both the society, organisation and individual. READ MORE

 2. 2. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ida Kuusemaa; [2019]
  Keywords : Trädgårdsterapi; trädgård; depression; stress; utmattningssyndrom; psykisk ohälsa; mental hälsa; terapiträdgårdar; hälsoträdgårdar;

  Abstract : I dagsläget ökar den psykiska ohälsan i Sverige och världen. Depression anses i dag vara en folksjukdom och har alltså hög förekomst både hos världsbefolkningen i stort samt hos den svenska befolkningen. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur trädgård kan ha en inverkan på den mentala hälsan. READ MORE

 3. 3. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; David Gabriel; [2019]
  Keywords : fysiologiska effekter av naturen; psykologiska effekter av naturen; urbaniseringens effekter på hälsan; stressreducering med hjälp av naturen;

  Abstract : Antalet människor som drabbas av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. Denna trend har visat sig ha en korrelation med den kraftiga urbaniseringen och att allt mer natur och grönytor i städerna tas i anspråk till bebyggelse och infrastruktur. READ MORE

 4. 4. Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Cecilia Dautovic Bergh; Jenny Damsgaard Rapp; [2018]
  Keywords : emotion regulation; affect regulation; burnout; exhaustion disorder; stress; KEDS; DERS; HADS; primary care; stress management; Social Sciences;

  Abstract : Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. READ MORE

 5. 5. Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte : aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Saijyothi; [2018]
  Keywords : rehabilitering; hälsa; skogsträdgård; utveckling; design; utmattningssyndrom; stress; stressreducerande; ätliga växter SLU;

  Abstract : Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och den som ökat mest av alla diagnoser för sjukskrivning. Samtidigt har det visat sig att vistelse i rehabiliteringsträdgård framgångsrikt hjälpt människor tillbaka till hälsa. READ MORE