Essays about: "Vårdinformationssystem"

Found 3 essays containing the word Vårdinformationssystem.

 1. 1. The outlook for HL7 FHIR profiles in Sweden

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Rebecka Hansson; [2019]
  Keywords : HL7 FHIR; FHIR profiles; National implementation; Interoperability; Health Information Systems; Standards; HL7 FHIR; FHIR-profiler; Nationell implementering; Interoperabilitet; Vårdinformationssystem; Standarder;

  Abstract : The Vision for eHealth infers that Sweden should be best in the world to utilize the opportunities of the digitization by 2025. One of three particularly important areas of action to realize the vision is standardization of e.g. exchange of information. READ MORE

 2. 2. The Knowledge- and Adoption Level of Standards for Technical Interoperability among Providers of Healthcare Information Systems

  University essay from KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Author : Anna Hagman; [2016]
  Keywords : StandIN; healthcare information systems; healthcare informatics; interoperability; technical interoperability; standards; interoperability framework; StandIN; vårdinformationssystem; medicinsk informatik; interoperabilitet; teknisk interoperabilitet; standarder; ramverk;

  Abstract : This thesis was one of the deliverables of StandIN. The purpose of StandIN was to propose a common framework including standards for technical interoperability. The goal of this thesis was to structure and analyze information about the knowledge- and adoption level of the standards among providers of healthcare information systems (HIS's). READ MORE

 3. 3. Skapas förutsättningar att realisera verksamhetsnyttan med IT inom vården? - Den organisatoriska implementationen ur ett ledningsperspektiv

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Angelica Biselius; [2009-02-20]
  Keywords : verksamhetsnytta; vård; IT; implementering; vårdinformationssystem;

  Abstract : Beslut om större IT-investeringar fattas idag på högsta beslutsfattande nivå inomlandstingen och ett nationellt samarbete mellan landstingen pågår för att realisera denNationella IT-strategin. En viktig anledning till att IT-investeringar görs är möjlighetenatt kunna förändra sitt sätt att arbeta för att möta de framtida utmaningar som hälso- ochsjukvården står inför. READ MORE