Essays about: "Vaccinium vitis-idaea"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Vaccinium vitis-idaea.

 1. 1. Reindeer induced changes in vegetation composition and plant traits on a tundra-forest border

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Femke Pijcke; [2019]
  Keywords : physical geography; ecosystem analysis; plant functional traits; nutrient allocation; grazing; reindeer; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Reindeer (Rangifer tarandus) are the most common large herbivores in the arctic. With a habitat spreading over the entire circumpolar region, they can have a substantial effect on plant species composition and ecosystem processes and functions. READ MORE

 2. 2. Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Michold; Jessica Åström; [2018]
  Keywords : gallring; slutavverkning; fältskikt; riksskogstaxeringen; boreal skog;

  Abstract : Brukandet av skogen har länge påverkat landskapet i riktning mot tätare och yngre skogar med minskad artdiversitet. Många risväxter har viktiga funktioner i ekosystemet som t.ex. födokällor, men har också ekonomiska och rekreationsmässiga värden. READ MORE

 3. 3. Fältskiktsväxter i gran- och tallbestånd i södra Småland : en studie om indikatorvärden och hävdgynnade växter

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johan Back; Christian Syk; [2018]
  Keywords : Ellenberg; hävd; indikatorvärden; tallskog; granskog; markanvändning;

  Abstract : Det svenska landskapet och dess markanvändning har förändrats kraftigt de senaste århundrandena, tät skogsmark har ersatt tidigare öppen mark och i södra Sverige har granen kommit att bli allt vanligare. Detta gör det intressant att undersöka vilka förutsättningar dagens skogslandskap skapar för växters livsmiljöer och om en signifikant skillnad mellan gran- och talldominerade skogar finns. READ MORE

 4. 4. The effect of ecological forest restoration on bumblebees (Bombus spp.) in the boreal forest

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Raisja Spijker; [2018]
  Keywords : bumblebee; Bombus spp.; forest restoration; abundance; species richness; species composition; boreal forest;

  Abstract : Insect pollinators are an important part of biodiversity, yet the number of pollinating insects is declining all over the world. Of all the wild plant species about 80% are reliant on insect pollinators, with bees being most important. One of the main causes behind the decline of insect pollinators is the loss and fragmentation of habitats. READ MORE

 5. 5. Resource distribution in disturbed landscapes – the effect of clearcutting on berry abundance and their use by brown bears

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Matej Domevscik; [2018]
  Keywords : bilberry; lingonberry; forest management; ursus arctos; Vaccinium myrtillus; Vaccinium vitis-idaea; resource selection functions; modeling landscape use;

  Abstract : To survive winter hibernation, brown bears (Ursus arctos) need to store excess energy during late summer and autumn. Scandinavian brown bears usually have an abundance of berries to feed on, but their distribution varies depending on forest structure and age. READ MORE