Essays about: "Veronica Forsberg"

Found 1 essay containing the words Veronica Forsberg.

  1. 1. VSM for a car dealer

    University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Author : Veronica Forsberg; [2016]
    Keywords : value stream mapping; värdeflödeskartläggning; tjänsteföretag; Lean production; processkartläggning; slöseri; värde; serviceprocess;

    Abstract : På Söderbergs Personbilar i Norrköping AB bedrivs en serviceprocess för begagnade bilar, en tjänsteverksamhet som idag är präglad av en stor ineffektivitet med avseende på tid. I detta examensarbete utförs en fallstudie på företaget där problemet analyseras i syfte att identifiera det tidssvinn som förekommer i processen, utreda dess uppkomst, samt formulera passande åtgärdsförslag till företaget som vid ett genomförande skulle minska genomloppstiden för bilarna i processen. READ MORE