Essays about: "WNV"

Found 4 essays containing the word WNV.

 1. 1. West Nile virus i Sverige : har risken för spridning ökat efter fynd av Nilfebersmyggan?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniela Larsson; [2019]
  Keywords : West Nile fever; WNV; Culex modestus; häst; människa;

  Abstract : Virus är en vanlig orsak till sjukdomar världen över. West Nile virus sprids med myggor och orsakar sjukdomen West Nile fever hos bland annat människor och hästar. Sjukdomen kan ha allvarliga konsekvenser med neurologiska symtom och ibland dödlig utgång. Viruset upptäcktes ursprungligen i Uganda 1937 men har fått en omfattande spridning. READ MORE

 2. 2. Metoder för övervakning av West Nile virus : exempel på integrerad veterinär- och humanmedicin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Heyman; [2017]
  Keywords : West Nile virus; övervakning; folkhälsa; seroprevalens; sentinel; vektor; West Nile virus; surveillance; public health; seroprevalence; sentinels; vectors;

  Abstract : West Nile virus är ett vektorburet RNA-virus som i naturen vidmakthålls i en transmissionscykel mellan myggor och fåglar. I vektorerna amplifieras viruset och vid blodmål kan fåglar infekteras och då uppnå tillräckligt hög viremi för att andra myggor ska smittas. Den myggart som oftast är bärare av viruset är Culex pipiens. READ MORE

 3. 3. West Nile febers etiologi hos häst och människa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Nica Wachmeister; [2012]
  Keywords : zoonos; West Nile virus; häst;

  Abstract : West Nile virus (WNV) är ett zoonotiskt agens och anses idag vara ett av de mest utspridda arbovirusen i världen. Det ger influensa liknande symptom på människa, häst och flera andra djurslag. Den allvarliga formen av West Nile feber kan leda till hjärnhinneinflammation. Fåglar är reservoar för viruset. READ MORE

 4. 4. Faktorer som påverkar spridningen av West Nile Virus och risken att viruset sprids till Sverige och Nordeuropa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Michael Segall; [2010]
  Keywords : West Nile Virus; Fåglar; Myggor; Spridning; Klimatförändringar; Norra Europa;

  Abstract : West Nile Fever and West Nile Encephalitis are caused by the flavivirus West Nile Virus (WNV). West Nile Virus is now a dangerous threat for horses, birds and humans. .. READ MORE