Essays about: "Water Supply"

Showing result 1 - 5 of 488 essays containing the words Water Supply.

 1. 1. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Lundström; [2021]
  Keywords : regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Abstract : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. READ MORE

 2. 2. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Torben Svensson; [2021]
  Keywords : Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Abstract : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. READ MORE

 3. 3. Vulnerability assessment of groundwater pollution in the vicinity of a landfill in Nigeria

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Melisa Marta; Lovisa Nordgren; [2021]
  Keywords : Olusosun landfill; Lagos; Nigeria; Groundwater quality assessment; Groundwater; Contamination; Deponin Olusosun; Lagos; Nigeria Grundvattenkvalitetsbedömning; Grundvatten; Förorening;

  Abstract : Malfunctioning landfills are a globally sprawled problem. The Olusosun landfill in Lagos, Nigeria is not an exception. It is located in the middle of the city, nearby groundwater resources used to supply drinking water for the inhabitants in Lagos. READ MORE

 4. 4. Simulation Validation with Real Measurements of an Intelligent Home Energy Management System.

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : James Jose Panangat; [2021]
  Keywords : Intelligent home energy management iHEM ; TRNSYS validation; Solar thermal validation; Space heating SH validation. Domestic hot water DHW validation.;

  Abstract : This thesis's main objective is to conduct a comparison study between measured values and simulated results of a demonstrator, of the intelligent home energy management (iHEM) project. The comparison helps to validate the simulation. TRNSYS software is used for the design. In this study, only the thermal energy side of the project is considered. READ MORE

 5. 5. Zero Acreage Farming: Modular aeroponics system to grow globe tomatoes in household rooftops of Stockholm.

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Rahul Kishorekumar; [2021]
  Keywords : Acreage farming; geoponics; urban resilience; sustainability; food system; climate change;

  Abstract : Climate change and rapid urbanization have caused several vulnerabilities for the global food system, and alternative farming methods are required to solve this ongoing crisis. Zero acreage farming can be a sustainable farming a to geoponics, as it is developing worldwide, and in Stockholm, this provides an opportunity to produce food year-round. READ MORE