Essays about: "arboretumallé"

Found 1 essay containing the word arboretumallé.

  1. 1. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Jesper Karlsson; [2019]
    Keywords : arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

    Abstract : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. READ MORE