Essays about: "architecture and context and place"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the words architecture and context and place.

 1. 1. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Bergljung; Flemming Pedersen; [2021]
  Keywords : plats; platsanknytning; skateboard; appropriering; place; place attachment; sense of place; skateboarding; appropriation;

  Abstract : Idag värderas kulturella miljöer i staden allt högre i stadsplaneringsammanhang. Det är invånarnas ianspråktagande av stadens fysiska miljöer som skapar en dynamisk, levande och hållbar stad. Över tid utvecklar individer och grupper favoritplatser, platser som verkar identitetsskapande och väcker känslor av tillhörighet. READ MORE

 2. 2. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Herngren; Josefin Ågren; [2021]
  Keywords : barn; naturkontakt; positiva naturupplevelser; miljöengagemang; leklandskap; samskapande; frihet; miljöerbjudande; platsanknytning; sinnesstimulans; öppen designprocess; socioekologisk design; naturbaserade lösningar;

  Abstract : Miljöpsykologiska teorier belyser att en stark relation till naturliga platser under barndomen kan utvecklas till en omsorg och förståelse för naturen som vuxen. I en tid då människans livsstil hotar jordens naturliga processer, syftar detta arbetet till att utforska hur landskapsarkitekter kan gestalta platser som bidrar till barns naturkontakt. READ MORE

 3. 3. Torget som demokratisk arena : en nödvändighet eller en anakronism?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Alfredsson; [2021]
  Keywords : demokrati; demonstration; möten; torg; gestaltning; democracy; demonstrations; public space;

  Abstract : Torgen har haft en roll i demokratiseringsprocesser under hundratals år och tycks fortfarande spela en viktig roll, trots att en stor del av det politiska samtalet idag sker på internet. Inte minst har vi kunnat se detta under 2020 då stora grupper människor har gett sig ut och demonstrerat – en global pandemi till trots. READ MORE

 4. 4. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Isberg; [2021]
  Keywords : landskap; minne; upplevelse; sinnesintryck; Patrick Modiano; fenomenologi; berättelse; mening; landskapsarkitektur;

  Abstract : Målet för detta arbete är att undersöka vilken roll minnet spelar i upplevelsen av landskap. Detta görs utifrån ett ⇢loso⇢skt perspektiv där de personliga och individuella upplevelserna, och därmed de personliga minnena och referenserna ly s fram som avgörande för möjligheten att kunna relatera och skapa en anknyt-ning till de landskap som människor vistas i vardagligen. READ MORE

 5. 5. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Tiderman Häll; Veronica Lennefors; [2021]
  Keywords : delaktighet; placemaking; platstillhörighet; temporära strukturer; stadsplanering; medborgardialog; offentliga rum; placemaking; place attachment; temporary structures; urban planning; citizen dialogue; participation; public space;

  Abstract : Stadsutvecklingen har genomgått flera transformationer under historien. Vår samtida stadsplanering präglas av effektivitet och högt tempo. Detta görs ofta på bekostnad av människans behov av platsskapande, som blir åsidosatta. READ MORE