Essays about: "artdiversitet"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the word artdiversitet.

 1. 1. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennie Sjölund Söderlind; [2022]
  Keywords : Artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. READ MORE

 2. 2. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Naroskin Havermark; [2022]
  Keywords : biologisk mångfald; ; ; ; ; ; ; ; urban ängsmark; attityder; deltagande; kommunikation; bostadsgårdar; äng; gräsmatta;

  Abstract : Den ökande urbaniseringen kräver en mer hållbar stadsutveckling. Idag växer sig städerna större och kräver mer mark i anspråk, vilket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 3. 3. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE

 4. 4. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Lindqvist; Louise Emilson; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; stress; miljöpsykologi; upplevelsevärden; vegetation; hållbarhet; restorativa värden;

  Abstract : Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. READ MORE

 5. 5. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Keywords : älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Abstract : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. READ MORE