Essays about: "asphalt plant"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words asphalt plant.

 1. 1. Pyrolysis as a business for heat-requiring industries : A case​ study of biochar production in connection to an asphalt plant

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Charlotte Malmén; [2020]
  Keywords : pyrolysis; industrial symbiosis; circular economy; renewable energy; asphalt plant; environmental management; sustainable products; biochar;

  Abstract : The expectations on companies to introduce better business models to enhance environmental performance are increasing. Sweden is aiming at becoming climate neutral in 2045 which requires methods to capture and store carbon in addition to decrease emissions. Research has shown that biochar production can be one way to support the target. READ MORE

 2. 2. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Keywords : vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. READ MORE

 3. 3. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Renström; [2018]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Abstract : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. READ MORE

 4. 4. Asfaltåtervinning och masshantering : hur kan klimatpåverkan reduceras?

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Caroline Krouthén; [2017]
  Keywords : asfalt; återvinning; livscykelanalys; schaktmassor; bitumen; ballast;

  Abstract : Examensarbetet har studerat asfaltproduktionen i ett av Skanskas asfaltverk och utifrån det utfört livscykelanalys för asfalttillverkningen. Dessutom har examensarbetet genom intervjuer även undersökt hur offentlig sektor jobbar med återvinning och återanvändning av schaktmassor samt återvinning av asfalt. READ MORE

 5. 5. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Hillerius; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; miljömål; motivation; dialog;

  Abstract : Riksdagen har beslutat att vi ska ta hand om våra miljöproblem nu, inte lämna över dessa till framtida generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Ett av riksdagens 16 nationella miljömål är ett rikt växt- och djurliv. READ MORE