Essays about: "barnkonventionen"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word barnkonventionen.

 1. 1. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Keywords : Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Abstract : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. READ MORE

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 3. 3. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Nina Evelina Törn; [2021]
  Keywords : barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Abstract : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. READ MORE

 4. 4. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Märta Bergman; [2021]
  Keywords : urbana vildlandskap; vilda mellanrum; barn; fri lek; Stockholm; Hagsätra; förtätning; mätbara och omätbara värden;

  Abstract : Det här examensarbetet handlar om städernas obyggda mark och dess betydelse för barns fria lek. Det inkluderar en fördjupning av lek som fenomen och vikten av platser som tillåter interaktion. I arbetets innefattar även ett utforskande i hur dessa platser hotas av ett samhälle med stark tilltro till mätbara värden och fasta kategorier. READ MORE

 5. 5. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101); SLU/Other

  Author : Sofie Hedman; Hanna Pettersson; [2021]
  Keywords : barnkonvention; kommunal stadsplanering; implementering; rätten till staden; barnperspektiv; barnvänliga städer; Norrköpings kommun;

  Abstract : I dagens samhälle utgör den urbana miljön en allt vanligare uppväxtmiljö för barn och omkring 85 procent av Sveriges barn lever i städer. Till följd av allt tätare städer har barns plats, såväl fysiskt som retoriskt, begränsats att omfatta specifika platser i staden. READ MORE