Essays about: "barns hälsa"

Showing result 1 - 5 of 144 essays containing the words barns hälsa.

 1. 1. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 2. 2. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Grassman; Ylva Ledberg; [2023]
  Keywords : Landskapsarkitektur; skolgård; lekvärden; urban grönska; friyta; Tiundaskolan;

  Abstract : Kvaliteten på skolgårdar som utemiljö är mycket viktig för barn i deras vardag. En väl utformad utemiljö uppmuntrar till och möjliggör lek, vilket i sin tur är behövligt för barnens utveckling, hälsa och välmående. READ MORE

 3. 3. Quality improvements contributing to effective midwife-led care : a Minor Field Study in Nairobi, Kenya

  University essay from Sophiahemmet Högskola

  Author : Sarah Johansson; Viola Nyroos; [2023]
  Keywords : Experiences; Kenya; Maternity nurses; Midwives; Quality Improvement; Barnmorskor; Kenya; Kvalitetsförbättring; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Abstract : This study was a sub-study based on the MIDWIZE capacity building program for public health officials in maternal and child health. This is a leadership program where participants conduct a quality improvement project at a selected health facility in their respective country. READ MORE

 4. 4. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Angelica Baylosis Flodin; [2023]
  Keywords : samnyttjande; förskolor; parker; barn; hälsa; utveckling; Barnkonventionen; Uppsala kommun; riktlinjer;

  Abstract : Ett vanligt förekommande problem i täta städer är att förskolegårdar är små och innehåller stora brister (Ritzén 2018). En lösning till detta problem skulle kunna vara samnyttjande där allmänna parker kan komplettera gården vid utevistelse. READ MORE

 5. 5. Den lilla skolgården : gestaltning i relation till barns fysiska aktivitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Elveskog; Mira Åhlén; [2023]
  Keywords : Förtätning; fysisk aktivitet; skolgård; gestaltning; friyta; barn;

  Abstract : Fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa och välmående, men faktum är att världens befolkning rör sig allt mindre. Studier visar att få barn är tillräckligt fysiskt aktiva i förhållande till de rekommendationer som finns vilket kan ge många negativa konsekvenser för enskilda individer såväl som för samhället i stort. READ MORE