Essays about: "barns perspektiv"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the words barns perspektiv.

 1. 1. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Keywords : barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Abstract : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. READ MORE

 2. 2. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 3. 3. Barnens spårvagnshållplats : en fallstudie om barns perspektiv vid spårvagnshållplatsen Lund C

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emmy Ahlfridh; Emma Skogman; [2023]
  Keywords : spårvagnshållplats; barns perspektiv; hållbar transportplanering; universell utformning; pathways to participation; jämlikhet; Lund C; Clemenstorget;

  Abstract : The concept of sustainable development has been widely spread and practiced within traffic planning. However, the subject area has long been technically oriented, but now social sustainability aspects are getting more attention and importance within the field of transport planning. READ MORE

 4. 4. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 5. 5. Medborgardialog med barn : en fallstudie av tre skånska kommuners erfarenheter av dialogmetoden Arkitektur i skola

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Sandqvist Wedin; [2023]
  Keywords : medborgardialog; barnkonventionen; barns perspektiv; barnperspektiv; deltagande; inflytande;

  Abstract : Inkludering av barn i medborgardialoger har blivit allt vanligare inom kommunala planeringsprocesser. I och med att Barnkonventionen blivit svensk lag har det dessutom resulterat i att frågor kring barns inflytande och rättigheter kopplat till dialog och planering fått ökad uppmärksamhet. READ MORE