Essays about: "barns perspektiv"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the words barns perspektiv.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 2. 2. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Keywords : våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Abstract : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. READ MORE

 3. 3. Barns deltagande i skapandet av lekmiljöer : en studie av två kommunala projekt och deras respektive tillvägagångssätt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Malmqvist; [2020]
  Keywords : barns deltagande; lekmiljöer; Barnkonventionen; deltagandemetoder; medborgardeltagande; children’s participation; play environments; Convention on the rights of the child; methods of participation; civic participation;

  Abstract : Barns rätt till deltagande är, i och med att barnkonventionen sedan början av 2020 är svensk lag, ett högst relevant ämne. I dag ses barn generellt som subjekt med unik kompetens om den egna verkligheten men trots detta involveras de alltför sällan i frågor som påverkar dem. READ MORE

 4. 4. Barns egna platser på skolgården

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna Marcuson; [2020]
  Keywords : skolgård; ensamlek; gåtur; barns perspektiv; landskapsarkitektur; barns välmående; egna plats; landscape architecture; children s well-being; own place;

  Abstract : Alla barn i Sverige har rätt till fri skolgång, vilket gör att skolan blir en stor del av barns vardag och har en betydande roll för deras välmående och utveckling. För många barn är skolgården den plats som de lättast kan använda när de vill spendera tid utomhus med vänner eller på egen hand. READ MORE

 5. 5. The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child : Examined through a legal assessment of Ghana’s implementation of Article 35 concerning Child Trafficking.

  University essay from Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Author : Viktoria Tomsson; [2020]
  Keywords : Convention on the Rights of the Child; CRC; Effectiveness; Implementation; Factors; International Law; Human Rights; Field studies; Africa; Barnkonventionen; Effektivitet; Implementering; Faktorer; Internationell rätt; Mänskliga rättigheter; Fältstudier; Afrika;

  Abstract : The aim of this thesis is to examine to what extent the Convention on the Rights of the Child may be regarded as an effective instrument for a state’s aim to abolish child trafficking. An underlying aim is to examine what factors make a convention effective in general. READ MORE