Essays about: "barrandel"

Found 1 essay containing the word barrandel.

  1. 1. Utformning av en GIS-modell för utsökning av lämpliga habitat och revir för Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos L. : en studie utförd i norra Sveriges kustkommuner

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Michael Jönsson; Niklas Trogen; [2013]
    Keywords : Lövskog; lövandel; barrskog; barrandel; död ved;

    Abstract : Den vitryggiga hackspetten Dendrocopos leucotos L., en tidigare mer vanlig fågel, har länge påverkats negativt av skogsbruket och är idag starkt hotad. Arten är främst knuten till lövrika områden med stor andel död ved. 2011 fanns det ca 33 stycken individer i Sverige varav endast ett par längs Norrlandskusten. READ MORE