Essays about: "besättning"

Showing result 1 - 5 of 98 essays containing the word besättning.

 1. 1. Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jonsson; [2019]
  Keywords : Kalv; uppfödningssystem; ko-kalvkontakt;

  Abstract : Historiskt sett har kalven varit av liten ekonomisk betydelse inom mjölkproduktionen i Sverige och har tillåtits att dia endast en kortare tid efter födseln, för att därefter skiljas från kon. En viktig bidragande anledning till detta är troligtvis att kalvar som fått gå några dygn tillsammans med kon uppvisar fler stressrelaterade beteenden vid separationen än kalvar som separeras från kon direkt efter födseln. READ MORE

 2. 2. Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Andersson; [2019]
  Keywords : kalvdödlighet; kalvsjuklighet; diarré; respiratoriska sjukdomar; inhysningssystem;

  Abstract : Kalvhälsa är en väldigt viktig faktor för att kunna hålla en god produktionsekonomi i sin mjölkkobesättning. Tyvärr är kalvdödlighet på grund av diarré och respiratorisk sjukdom ett vanligt förekommande problem på svenska gårdar och runt om i världen. READ MORE

 3. 3. Ensamuppfödningens effekt på mjölkkalvars välfärd och sociala beteende

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Gavroche Boisduloup; [2018]
  Keywords : mjölkkalv; socialt beteende; isolering; välfärd;

  Abstract : Nötboskap är flockdjur med stort behov att social kontakt med sina artfränder. En kalv är under sin första tid främst beroende av sin mor för denna kontakt och för föda. Denna tidiga period anses hos däggdjur vara kritisk för formandet av individens sociala och kognitiva förmågor. READ MORE

 4. 4. Robust airline crew pairing optimization for short-haul flights

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Alexandru Radu; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Crew costs are the second highest costs for airlines therefore they represent a key factor for an airline survival and crew scheduling is one of the hardest combinatorial problem. The scheduling process is broken down into crew pairing and crew rostering and, in this thesis, a robust solution is described in detail for the former one. READ MORE

 5. 5. Subjektiva metoder för detektion och gradering av hälta hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jenny Carlander; [2018]
  Keywords : hälta; bedömning; prevalens; mjölkkor;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor är ett omfattande djurvälfärdsproblem. Smärta från kons rörelseapparat orsakar problem genom att begränsa rörligheten vilket leder till kortare ättid och mindre tydligt brunstbeteende. Hälta är det tredje största orsaken till produktionsförluster efter fertilitetsproblem och mastit. READ MORE