Essays about: "beskärning"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word beskärning.

 1. 1. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Jessica Johansson; [2021]
  Keywords : camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Abstract : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. READ MORE

 2. 2. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 3. 3. Investigating minimal Convolution Neural Networks (CNNs) for realtime embedded eye feature detection

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Wei-Hong Sung; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : With the rapid rise of neural networks, many tasks that used to be difficult to complete in traditional methods can now be solved well, especially in the computer vision field. However, as the tasks we have to solve have become more and more complex, the neural networks we use are becoming deeper and larger. READ MORE

 4. 4. Vresboken : dåtid, nutid, framtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Puertas Hallberg; [2020]
  Keywords : vresbok; historia; skåne; växtsätt; mytomspunnet; träd;

  Abstract : Det fanns något lockande i ett ovanligt träd som nästan utrotades under 1700-talet, som varit andligt laddat i det förflutna och i att världens största bestånd av denna trädtyp kallad vresbok (Fagus sylvatica f. tortuosa) eller Freak beech som Kraft (1968) kallade den, växer geografiskt nära mig i Skåne. READ MORE

 5. 5. Agroforestry i tempererat klimat : identifiering av kunskapsbehov och hypotesformulering för framtida forskning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Tove Sundström; [2019]
  Keywords : SAFE; alléodling; kolinlagring; nutrient pump; safety net hypothesis; läckage; mikroklimat; biomassa; beskärning;

  Abstract : Jordbruket behöver göras mer motståndskraftigt under ett klimat som är föränderligt, och negativ miljöpåverkan orsakad av jordbruk, exempelvis näringsläckage, utsläpp av växthusgaser och markerosion, behöver samtidigt minskas. I detta arbete presenteras agroforestry (medvetet användande av träd- och buskar på betes- och jordbruksmark) i tempererat klimat som jordbruksstrategi för att möta dessa behov, med stöd i det långliggande fältexperimentet SITES Agroecological Field Experiment (SAFE). READ MORE