Essays about: "bete"

Showing result 1 - 5 of 264 essays containing the word bete.

 1. 1. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden : påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Theodor Eriksson; [2021]
  Keywords : bete; mjölkavkastning; mjölkkor; mjölkproduktion; mjölksammansättning;

  Abstract : Bete har visats ha positiva effekter på mjölkkors hälsa och livslängd. Svensk djurskyddslag innehåller ett lagstadgat beteskrav för nötkreatur som bland annat omfattar mjölkkor. READ MORE

 2. 2. Nötkreaturs betningsbeteende på bränt och på obränt naturbete

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : My Strömgren; [2021]
  Keywords : betningsbeteende; brand; nötkreatur; naturbete; obränt bete; bränt bete;

  Abstract : Habitats worldwide have undergone changes which have had effects on the living conditions for many species. Some landscapes have opened up due to agriculture, others have changed into fragmented monocultural habitats due to forestation. READ MORE

 3. 3. Är ekologiska marker värdefulla?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elin Lönnberg; [2021]
  Keywords : ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Abstract : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. READ MORE

 4. 4. Compression Characteristics of Elastomer Elements

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Rahul Nagaraj Dixit; [2021]
  Keywords : Continuum mechanics; Hyperelasticity; Mooney Rivlin; Rack and Pinion; Kontinuummekanik; Hyperelasticitet; Mooney Rivlin; Kuggstångsväxel;

  Abstract : Compression of elastomer elements are nonlinear due to the cross-linked molecular structure owing to a property known as hyperelasticity. Hyperelasticity is defined as the nonlinear stress-strain behavior shown by rubber like materials which can be strained up to a range of 700% in tension and up to 40% in compression. READ MORE

 5. 5. The Ratio of Reality : A study of the gyromagnetic ratio in theories ranging from classical mechanics to string theory

  University essay from Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Author : Daniel Nilsson; [2021]
  Keywords : Quantum field theory ; String theory ; Dirac equation ; Dirac theory ; Dirac; gyromagnetic; ratio; g-factor; Kvantfältsteori; strängteori; Dirac; g-factor; gyrmagnetisk kvot ;

  Abstract : In this project a theoretical study of the so called gyromagnetic ratio was done by investigating classical mechanics, Dirac theory and string theory. The gyromagnetic ratio is a constant term appearing in the coupling between angular momentum and magnetic moment for a particle. READ MORE