Essays about: "bevarandebiologi"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word bevarandebiologi.

 1. 1. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 2. 2. Valpsjukevirus – ytterligare ett hot mot den biologiska mångfalden?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cecilia Norstedt; [2019]
  Keywords : Valpsjukevirus; valpsjuka; viltmedicin; bevarandebiologi; biologisk mångfald;

  Abstract : De senaste 40 åren har man sett en drastisk minskning av den biologiska mångfalden och man beräknar att vilda djurpopulationer har minskat med 60 % sedan 1970. De största hoten mot den biologiska mångfalden anses vara förlust av habitat och överexploatering, men infektiösa sjukdomar finns listade bland de fem största hoten. READ MORE

 3. 3. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hannah Norman; [2019]
  Keywords : elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Abstract : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. READ MORE

 4. 4. Hoten mot grevyzebran (Equus grevyi) och bevarandearbetet av arten

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Jettel; [2018]
  Keywords : Grevyzebra; Equus grevyi; bevarandebiologi;

  Abstract : Grevyzebran (Equus grevyi) är en av världens tre zebraarter och skiljer sig från de andra genom att de har en högre mankhöjd, tätare ränder och större öron. Grevyzebrorna har dessutom andra sociala strukturer än de flesta andra hästdjur och till skillnad från att hingstar håller harem med flera ston, är grevyzebrorna territoriella och försvarar resurser och har endast tillfälliga band med ston. READ MORE

 5. 5. Genetic analysis of the otter population (Lutra lutra) in Kristianstad’s Vattenrike Biosphere Reserve, Sweden

  University essay from Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Author : Sanne Bergman; [2017]
  Keywords : Conservation biology; DNA; Ecology; Microsatellites; Non-invasive capture-mark-recapture; Population bottleneck; Population monitoring; Threatened species; Bevarandebiologi; DNA; Ekologi; Genetisk flaskhals; Hotade arter; Mikrosatelliter; Icke-invasiv fångst- och återfångst; Populationsövervakning;

  Abstract : During the past century the Swedish otter (Lutra lutra) population showed a rapid decline in abundance and genetic diversity. Among the most affected areas was the southern province of Skåne. After prohibiting hunting of otters and banning harmful pollutants like PCB, Swedish populations slowly recovered. READ MORE