Essays about: "bilfri"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word bilfri.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filip Arnehed; [2019]
  Keywords : bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. READ MORE

 2. 2. Gatan är död, länge leve staden : en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Georg Krüger; [2018]
  Keywords : bilfri stad; bilfri stadsplanering; hållbar stadsplanering; landskapsarkitektur; Malmö; bilism; people space; cyklism; yta;

  Abstract : Den fria platsmarken, “ytan mellan husen” eller helt enkelt - gatan utgör i grova drag hälften av många västerländska städers totala yta, Sverige inkluderat. Ungefär 65% av denna yta upptas i sin tur idag av biltrafiken genom sk. blandtrafik och parkering. READ MORE

 3. 3. Tillfällig landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för Östra Ågatan i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maya Blomberg; Ulrika Liljenfeldt; [2018]
  Keywords : bilfri; landskapsarkitektur; sommargågata; tillfällig arkitektur; Östra Ågatan;

  Abstract : Sverige är ett land med varierande årstider vilket innebär att användningen av det offentliga rummet förändras över året. I denna uppsats undersöks hur man med reglerad biltrafik och tillfällig landskapsarkitektur kan gestalta en plats i innerstaden för att få människor att i större utsträckning uppehålla sig där under sommaren. READ MORE

 4. 4. Framtidens gator : gaturummets gestaltning och funktioner i ett mer bilsnålt samhälle

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erik Wärnberg; [2017]
  Keywords : Bilfri; Bilsnål; Cykelvänlig; Gatugestaltning; Gaturum; Gångvänlig; Principgestaltning;

  Abstract : Världen över pågår en kraftig urbanisering och även i Sverige växer städerna. Med det ökade trycket på dessa ökar konkurrensen om ytorna. För att städer ska kunna växa på ett hållbart sätt, är det viktigt att utnyttja ytorna effektivt. Av den anledningen behöver andelen resor med personbil minska och andra färdmedel premieras. READ MORE

 5. 5. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Lagerkvist; Sofia Bååth; [2015]
  Keywords : dagvattenbädd; ekologisk dagvattenhantering; Norra Djurgårdsstaden; Rain Garden; regnträdgård;

  Abstract : I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. READ MORE