Essays about: "biodiversitet"

Showing result 1 - 5 of 128 essays containing the word biodiversitet.

 1. 1. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Hallgren; Anna Sandberg; [2022]
  Keywords : blädningsbruk; hyggesfritt skogsbruk; kärlväxter; blåbär; Vaccinium myrtillus; artrikedom; biodiversitet;

  Abstract : The utilization of the Swedish forest as a natural resource has intensified during the last decade, which has led to an increase in disturbances on the forest ecosystems as a result of clear cutting. The effect of forestry on species richness and species composition has a large impact on how well the biodiversity and ecological communities can function. READ MORE

 2. 2. Ekologiska restaureringsåtgärders påverkan på unga trädplantor : bränning och luckhuggnings effekt på unga trädplantor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Atle Brevik Svensson; Ludwig Olofsson; [2022]
  Keywords : biodiversitet; bränning; luckhuggning; ekologisk restaurering; skogsbruk; störning; succession; trädslagsblandning; unga trädplantor;

  Abstract : Biodiversity is fundamental for a stable and functional ecosystem. However, studies have shown that biodiversity in Sweden is slowly declining due to modern forestry. This needs to be changed and ecological restoration can prevent further biodiversity loss. READ MORE

 3. 3. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Keywords : Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Abstract : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. READ MORE

 4. 4. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Amanda Gagné; [2021]
  Keywords : Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. READ MORE

 5. 5. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Jönsson; [2021]
  Keywords : biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Abstract : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. READ MORE