Essays about: "biodiversity"

Showing result 1 - 5 of 1165 essays containing the word biodiversity.

 1. 1. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Oldenmark; Thea Andersson; [2023]
  Keywords : Hållbar dagvattenhantering; hållbara dagvattenlösningar; multifunktionalitet; kvartersmark;

  Abstract : Utgångspunkten för denna uppsats har varit att få en inblick i hur hållbara dagvattenlösningar kan appliceras på kvartersmark för att skapa multifunktionella ytor. Uppsatsen bearbetar och analyserar multifunktionalitet och ekosystemtjänster för att förstå deras funktion och hur de samexisterar. READ MORE

 2. 2. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Vanda Barkstedt; [2023]
  Keywords : biologisk mångfald; rödlistade arter; invasiva arter; skötselåtgärder; bekämpningsåtgärder; Kungliga Djurgården; Kungliga Djurgårdens förvaltning;

  Abstract : Fler och fler arter hotas av förändrad markanvändning, klimatförändringar, spridning av invasiva arter m.m. För att motverka den negativa utvecklingen har urbana grönområden blivit allt viktigare. READ MORE

 3. 3. Evaluation of River Restoration Measures: Interstitial Habitat Variables and Salmon Hatching Rates as Indicators of Success

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Limnologi

  Author : Jonas Emanuelsson; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : River ecosystems are some of the most complex ecosystems on Earth, characterized by a highly heterogenous environment which is able to sustain a disproportionally high level of biodiversity in relation to the area of which they occupy. However, anthropogenic activities are encroaching on the highly diverse riverine landscape, threatening freshwater biodiversity. READ MORE

 4. 4. Estetiska värden hos gröna tak

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Ekström; [2023]
  Keywords : gröna tak; extensiva gröna tak; takvegetation; kulturella ekosystemtjänster; urbanisering; klimat; hälsa; estetik;

  Abstract : Grönblå infrastruktur och naturbaserade lösningar i staden blir allt viktigare med de klimatförändringar som pågår. I den urbana miljön kan gröna tak bidra med viktiga ekosystemtjänster för att t ex fördröja dagvattenavrinningen från tak, dämpa buller nära bygganden, rena luft, öka biologisk mångfald samt förbättra kulturella och estetiska värden. READ MORE

 5. 5. The Influence and Potential Use of Values in Swedish Forestry - From the perspective of private forest owners and interactive methods

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Sofia Nyrell; [2023]
  Keywords : IPBES value typology; relational values; private forest owners; Swedish forestry; climate mitigation; biodiversity conservation; ecosystem services; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The starting point of this study is the perspective of Swedish private forest owners. From that point of view, I aimed to discover the possible influences of values on climate mitigation and biodiversity in Swedish forests. READ MORE