Essays about: "biokol"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the word biokol.

 1. 1. The potential for Binding PFAS Using Biochar and Phytoremediation

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Josefin Alice Maria Svensson; [2021]
  Keywords : Physical geography; ecosystem analysis; PFAS; Per-and polyfluoroalkyl substances; remediation; phytoremediation; biochar; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : PFAS is a group of long-lasting chemicals with multiple known toxicological effects which has been found everywhere in nature. One of the possible source points of PFAS is via landfill through leachate leaving the area. It is therefore important to investigate and implementing remediation techniques to reduce the contamination risk. READ MORE

 2. 2. Introduktion av pyrolysanläggning i Eksjö fjärrvärmenät : en undersökning om pyrolysanläggningars förutsättningar och eventuella roll inom fjärrvärmeproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Karl Malmberg; [2021]
  Keywords : biokol; värmeproduktion; kolsänka; sågverk; biprodukter;

  Abstract : In order to fulfill the Swedish national goal of achieving climate neutrality by 2045, the implementation of negative emission technologies is regarded as a vital tool, since it can compensate for emissions deemed too hard to avoid. The widespread use of district heating systems, in combination with a relatively large forest industry in Sweden, provides a unique opportunity to implement combined biochar and energy production (BCE). READ MORE

 3. 3. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Johansson; [2021]
  Keywords : kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Abstract : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. READ MORE

 4. 4. Catalytic Graphitization of Biomass : For the Production of Graphite Materials

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Daniel Andersson; André Brunnberg; Emil Lind; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : In recent years the material graphite has been heavily studied since its use in widespread applications have increased, for example batteries, vehicles, and solar cells. When the need for this type of material increases the efficiency and the sustainability of the production methods must be taken into consideration. READ MORE

 5. 5. Biokol som filter för rening av näringsrika restvattenströmmar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jacqueline Hellmann; [2021]
  Keywords : biokol; filter; rening; näringsadsorption; näringsrecirkulering; filtrering; kväve; Tot-N; fosfor; Tot-P; restvatten; biochar; purification; nutrient adsorption; nutrient recycling; filtration; nitrogen; phosphorus; wastewater;

  Abstract : Arbetet syftar till att kartlägga de mekanismer som gör sig gällande under filtrering av förorenat vatten med biokol för att svara på frågan ”Vilka egenskaper hos biokol har störst betydelse för dess potential att effektivt rena näringsrika restvatten?”. Biokol är en produkt med många olika möjliga egenskaper beroende på använd biomassa och framställningsteknik, samt ett hållbart material och en klassificerad kolsänka. READ MORE