Essays about: "biologisk mångfald"

Showing result 1 - 5 of 350 essays containing the words biologisk mångfald.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Keywords : Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Abstract : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. READ MORE

 2. 2. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Jönsson; [2021]
  Keywords : biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Abstract : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. READ MORE

 3. 3. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 4. 4. Biologisk mångfald på för- och grundskolegårdar : framtagandet av gestaltningsprinciper som främjar biologisk mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Harlin; Sara Westbom; [2021]
  Keywords : skolgård; biologisk mångfald; grön skolgård; urbana miljöer;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka om för- och grundskolegårdar i Uppsala kommun kan gestaltas med hänsyn tagen till biologisk mångfald. Studien är baserad på bakgrundsstudie av litteratur kopplad till biologisk mångfald och skolgårdar, samt semistrukturerade intervjuer med landskapsarkitekter och ekologer. READ MORE

 5. 5. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tore Dahlberg; [2021]
  Keywords : Fiby; granbarkborre; lavar; asp; ljus;

  Abstract : Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. READ MORE