Essays about: "biologisk mångfald"

Showing result 1 - 5 of 477 essays containing the words biologisk mångfald.

 1. 1. Gröna korridorer för biologisk mångfald och vistelse i Hyllie

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Boel Kristina Andersson; [2023]
  Keywords : gröna korridorer; grönt nätverk; stadsmiljö; biologisk mångfald; upplevelsevärden; växtgestaltning; Hyllie;

  Abstract : I detta arbete studeras möjligheten att skapa gröna korridorer mellan tre parker i Hyllie i Malmö. Syftet är dels att skapa förutsättningar för att främja den biologiska mångfalden i staden men också att skapa gröna miljöer som tilltalar människor. READ MORE

 2. 2. Skogens produkter och dess rykte : konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Thule Grubbström; Vera Janlert; [2023]
  Keywords : attityder; bioekonomi; enkät; enkätundersökning; förnybara produkter; hållbarhet; hållbar konsumtion; hållbar utveckling; konsumtion; papperspåsar; skog; skogsbruk; skogsindustrin;

  Abstract : Klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan kopplat till skogsnäringen har gett upphov till en del av skogsdebatten, där mål kring bioekonomi ligger i konflikt med att avsätta mer skog till förmån för biologisk mångfald. Förnybara produkter tillverkade av skoglig råvara har en roll i denna debatt, och är idag ett kontroversiellt ämne. READ MORE

 3. 3. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : David Lundgren; [2023]
  Keywords : värdväxter; insekter; nattfjärilar; säckmalar; Lepidoptera; Coleophora; lövminerare; småfjärilar; fjärilslarver; rödlistade arter; hotade arter; pollinerare;

  Abstract : Att stoppa utarmning av biologisk mångfald och livsmiljöer är en stor utmaning och en ödesfråga för mänskligheten. Klimatförändringar, exploatering, kalhyggesskogsbruk, intensivt brukad jordbruksmark, invasiva arter och miljögifter medför att jorden är inne i sitt sjätte utdöende. READ MORE

 4. 4. Urban äng – ansvar och potential för biologisk mångfald : en jämförande analys av arter och indelningar mellan den svenska ängsfröproducenten Pratensis och Natura 2000

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Forsberg; Nadia Olausson; [2023]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; äng; urban äng; stadsplanering; urban planering; Natura 2000; Pratensis; handel; utbud;

  Abstract : Global biodiversitet minskar drastiskt vilket utöver att drabba enskilda arter även riskerar att få stora konsekvenser för ekosystem och grundläggande ekosystemtjänster. Ängen är en naturtyp med stor artrikedom och en lång tradition i Sverige men som idag är hotad och naturvårdsklassad till följd av förändrad markanvändning, som bland annat innefattar urbanisering. READ MORE

 5. 5. Analys av föda för vitryggig hackspett och rödlistade vedlevande skalbaggar : utvärdering av tre olika behandlingar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emma Mattsson; Lena Ostermann; [2023]
  Keywords : Vitryggig hackspett; vedlevande skalbaggar; paraplyart; rödlista; biologisk mångfald; död ved; restaurering;

  Abstract : Den vitryggiga hackspetten har sedan 1950-talet blivit en sällsynt art i det svenska landskapet. Nedgången beror främst på det moderna skogsbruket där barrskog till stor del har ersatt blandbestånd och gammal lövskog. READ MORE