Essays about: "biotic and abiotic"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words biotic and abiotic.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 2. 2. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hampus Jörning; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; främmande trädslag; Quercus rubra;

  Abstract : Sverige står troligtvis inför ett framtida klimatskifte med varmare klimat samt en ökad risk för extremt väder. De svenska inhemska alternativen är relativt få, gran (Picea abies) som idag dominerar det svenska skogsbruket är allt mer utsatt för biotiska- och abiotiska faktorer. READ MORE

 3. 3. Establishment of water protection areas : comparing benefits of protecting groundwater services to agricultural costs

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Julia Wahtra; [2019]
  Keywords : cost-benefit analysis; groundwater services; water protection areas; distributional effects; agriculture;

  Abstract : In this study, a CBA of expanding a water protection area and imposing more restrictive protection regulations to safeguard a groundwater source used for drinking water supply was performed. The case study area was a location in the Southern part of Sweden. READ MORE

 4. 4. Humussyrornas roll i odlingssystemet : påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Philip Juhlin; [2019]
  Keywords : Tillväxtfrämjande bakterier; fulvosyror; organiskt material; rottillväxt; stresstolerans; näringsupptag; growth promoting bacteria; fulvic acids; organic matter; rootgrowth; stress tolerance; nutrient uptake;

  Abstract : Förstöringen av odlingsbar mark orsakas till stor del av jordbruket och är ett hot mot matproduktionen och matsäkerheten. Odlingsbara arealen minskar samtidigt som efterfrågan på mat ökar. För att möta detta behöver odlingssystemens produktivitet öka utan fortsatt markförstöring. READ MORE

 5. 5. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE