Essays about: "biotoper"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the word biotoper.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 2. 2. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ksenija Ginel; [2020]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Abstract : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. READ MORE

 3. 3. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Josefine Kyhlström Blomqvist; [2020]
  Keywords : bombmurkla; Sarcosoma globosum; fridlyst art; inventering; skogstillstånd; skyddad skog; granbarkborre; Uppsala län;

  Abstract : Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. READ MORE

 4. 4. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Havermark; [2020]
  Keywords : ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Abstract : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. READ MORE

 5. 5. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Lövbom; [2020]
  Keywords : pollinators; Lepidoptera; moth; transmission line; assemblage structure; Noctuoidea; Geometridae;

  Abstract : Biodiversity and pollinators are declining all over the world, and a factor thought to cause this decline is destruction of natural habitats. One new way that has been discussed in an effort to try to mitigate the effects of declining habitats is to understand and use novel habitats, which are habitats created when, for example, building roads, railways, and power lines. READ MORE